QUẢN LÝ RỦI RO TUÂN THỦ THUẾ - G105 - CT7 - 05.01.2019 - 16.03.2019

Môn học cung cấp cho người học kiến thức về quản lý rủi ro tuân thủ thuế trong bối cảnh cơ quan thuế các nước thực thi cơ chế quản lý thuế tự khai tự nộp. Cụ thể, môn học cung cấp cho người học kiến thức về khuôn khổ thực thi quản lý rủi ro tuân thủ thuế; chiến lược quản lý rủi ro tuân thủ thuế của cơ quan thuế  bên cạnh việc phân tích những yếu tố then chốt quyết định hành vi tuân thủ thuế của người nộp thuế. Ngoài ra, môn học cũng giới thiệu cho người học xu hướng quản lý thuế và quản lý rủi ro tuân thủ thuế theo hướng hiện đại, tăng cường mức độ tuân thủ tự nguyện cũng như cải thiện môi trường thuế.