Quản trị chiến lược các tổ chức công - K47

Môn học Quản trị chiến lược các tổ chức công tập trung thảo luận những khái niệm, các quá trình và các công cụ chủ yếu trong Quản lý Khu vực Công, đặc biệt chú trọng đến những chủ đề chiến lược có tính thực tiễn cao trong việc quản lý chiến lược các tổ chức trong khu vực công, phát triển kỹ năng quản lý hiện đại, và những chủ đề mới trong việc hoàn thiện quản lý khu vực công trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay.


Hành vi tổ chức các tổ chức công - K47

Môn học hành vi tổ chức các tổ chức công trang bị cho sinh viên những kiến thức nền tảng liên quan đến hành vi ở cấp độ cá nhân, nhóm và tổ chức. Cụ thể, ở cấp độ cá nhân, sinh viên sẽ tìm hiểu về về sự đa dạng tại nơi làm việc, những giá trị, nhận thức và ra quá trình ra quyết định, những vấn đề liên quan đến động lực làm việc. Ở cấp độ nhóm, trang bị cho sinh viên những kiến thức về đội làm việc, vấn đề truyền thông trong tổ chức, giải quyết xung đột và thương lượng trong tổ chức. Ở cấp độ tổ chức, sinh viên sẽ tìm hiểu những nội dung liên quan đến văn hóa tổ chức, quản trị sự thay đổi và stress trong tổ chức.