Phương pháp nghiên cứu - EMPM 6

Môn học “Phương pháp nghiên cứu trong khu vực công” giới thiệu cho học viên một quy trình đầy đủ các phương pháp và các công cụ cần thiết để có thể tiến hành một nghiên cứu khoa học nhằm giải quyết các vấn đề trong quản lý công. Để thực hiện điều này, học viên được yêu cầu thực hiện xuyên suốt một quá trình nghiên cứu từ: (i) việc xác định vấn đề nghiên cứu trong khu vực công, (ii) cách thức vận dụng kiến thức chuyên môn đã được trang bị ở các môn học để lược khảo tài liệu và đề xuất khung phân tích hoặc mô hình nghiên cứu phù hợp với vấn đề cần giải quyết, và (iii) cách thức tiến hành thu thập thông tin, xử lý và phân tích thông tin làm cơ sở cho việc đánh giá vấn đề quan tâm, và qua đó (iv) đề xuất giải pháp hiệu quả và khả thi để giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Môn học được thiết kế theo hướng kết hợp các bài giảng lý thuyết với các bài tập thực hành tương ứng để học viên có thể nắm vững quy trình và các công cụ nghiên cứu cần thiết ngay sau khi hoàn thành môn học.


Kinh tế vi mô khu vực công - EMPP2

Môn Kinh tế vi mô dành cho khu vực công nghiên cứu hành vi của các bên tham gia vào thị trường và vai trò của nhà nước trong việc can thiệp sửa chữa các thất bại của thị trường nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả của nền kinh tế hoặc mục tiêu công bằng xã hội. Môn học này bao gồm 2 phần chính:

·  Phần thứ nhất giới thiệu các khái niệm cơ bản của kinh tế học vi mô và sự vận hành của nền kinh tế thị trường. Cụ thể phần này sẽ đề cập đến cung, cầu, trạng thái cân bằng thị trường, các phân tích thị trường, và độ co giãn của cung và cầu. Tiếp theo, chúng ta sẽ nghiên cứu hành vi của các bên tham gia vào thị trường liên quan đến lựa chọn của người tiêu dùng và các quyết định sản xuất của các nhà sản xuất nhằm tối đa hóa lợi ích của họ khi tham gia vào thị trường. Bên cạnh đó chúng ta cũng tìm hiểu về tác động của chính sách vào phúc lợi của nền kinh tế khi chính phủ can thiệp vào thị trường. Đây là những khái niệm và công cụ được sử dụng thường xuyên trong nghiên cứu kinh tế cũng như các phân tích chính sách. Tóm lại, mục đích của phần này là nhằm giới thiệu cho học viên hiểu được sự vận hành kinh tế thị trường và phân tích các lợi ích/phúc lợi mà nền kinh tế thị trường mang lại cho các bên tham gia.

·  Phần thứ hai của môn học xem xét đến vấn đề ra quyết định của chính phủ trong khu vực công như sự đánh đổi giữa hiệu quả và công bằng; các thất bại phổ biến của thị trường (độc quyền, thông tin bất cân xứng, ngoại tác, hàng hóa công) và các giải pháp của chính phủ nhằm làm cho thị trường hoạt động hiệu quả hơn và công bằng hơn.Kinh tế vi mô khu vực công - MPM K32.2 Vĩnh Long

Môn Kinh tế vi mô dành cho khu vực công nghiên cứu hành vi của các bên tham gia vào thị trường và vai trò của nhà nước trong việc can thiệp sửa chữa các thất bại của thị trường nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả của nền kinh tế hoặc mục tiêu công bằng xã hội. Môn học này bao gồm 2 phần chính:

·  Phần thứ nhất giới thiệu các khái niệm cơ bản của kinh tế học vi mô và sự vận hành của nền kinh tế thị trường. Cụ thể phần này sẽ đề cập đến cung, cầu, trạng thái cân bằng thị trường, các phân tích thị trường, và độ co giãn của cung và cầu. Tiếp theo, chúng ta sẽ nghiên cứu hành vi của các bên tham gia vào thị trường liên quan đến lựa chọn của người tiêu dùng và các quyết định sản xuất của các nhà sản xuất nhằm tối đa hóa lợi ích của họ khi tham gia vào thị trường. Bên cạnh đó chúng ta cũng tìm hiểu về tác động của chính sách vào phúc lợi của nền kinh tế khi chính phủ can thiệp vào thị trường. Đây là những khái niệm và công cụ được sử dụng thường xuyên trong nghiên cứu kinh tế cũng như các phân tích chính sách. Tóm lại, mục đích của phần này là nhằm giới thiệu cho học viên hiểu được sự vận hành kinh tế thị trường và phân tích các lợi ích/phúc lợi mà nền kinh tế thị trường mang lại cho các bên tham gia.

·  Phần thứ hai của môn học xem xét đến vấn đề ra quyết định của chính phủ trong khu vực công như sự đánh đổi giữa hiệu quả và công bằng; các thất bại phổ biến của thị trường (độc quyền, thông tin bất cân xứng, ngoại tác, hàng hóa công) và các giải pháp của chính phủ nhằm làm cho thị trường hoạt động hiệu quả hơn và công bằng hơn.


Kinh tế vi mô khu vực công - MPM K32.2 TPHCM

Môn Kinh tế vi mô dành cho khu vực công nghiên cứu hành vi của các bên tham gia vào thị trường và vai trò của nhà nước trong việc can thiệp sửa chữa các thất bại của thị trường nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả của nền kinh tế hoặc mục tiêu công bằng xã hội. Môn học này bao gồm 2 phần chính:

·   Phần thứ nhất giới thiệu các khái niệm cơ bản của kinh tế học vi mô và sự vận hành của nền kinh tế thị trường. Cụ thể phần này sẽ đề cập đến cung, cầu, trạng thái cân bằng thị trường, các phân tích thị trường, và độ co giãn của cung và cầu. Tiếp theo, chúng ta sẽ nghiên cứu hành vi của các bên tham gia vào thị trường liên quan đến lựa chọn của người tiêu dùng và các quyết định sản xuất của các nhà sản xuất nhằm tối đa hóa lợi ích của họ khi tham gia vào thị trường. Bên cạnh đó chúng ta cũng tìm hiểu về tác động của chính sách vào phúc lợi của nền kinh tế khi chính phủ can thiệp vào thị trường. Đây là những khái niệm và công cụ được sử dụng thường xuyên trong nghiên cứu kinh tế cũng như các phân tích chính sách. Tóm lại, mục đích của phần này là nhằm giới thiệu cho học viên hiểu được sự vận hành kinh tế thị trường và phân tích các lợi ích/phúc lợi mà nền kinh tế thị trường mang lại cho các bên tham gia.

·   Phần thứ hai của môn học xem xét đến vấn đề ra quyết định của chính phủ trong khu vực công như sự đánh đổi giữa hiệu quả và công bằng; các thất bại phổ biến của thị trường (độc quyền, thông tin bất cân xứng, ngoại tác, hàng hóa công) và các giải pháp của chính phủ nhằm làm cho thị trường hoạt động hiệu quả hơn và công bằng hơn.

Kinh tế vi mô khu vực công - EMPP1

Môn Kinh tế vi mô dành cho khu vực công nghiên cứu hành vi của các bên tham gia vào thị trường và vai trò của nhà nước trong việc can thiệp sửa chữa các thất bại của thị trường nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả của nền kinh tế hoặc mục tiêu công bằng xã hội. Môn học này bao gồm 2 phần chính: 

   - Phần thứ nhất giới thiệu các khái niệm cơ bản của kinh tế học vi mô và sự vận hành của nền kinh tế thị trường. Cụ thể phần này sẽ đề cập đến cung, cầu, trạng thái cân bằng thị trường, các phân tích thị trường, và độ co giãn của cung và cầu. Tiếp theo, chúng ta sẽ nghiên cứu hành vi của các bên tham gia vào thị trường liên quan đến lựa chọn của người tiêu dùng và các quyết định sản xuất của các nhà sản xuất nhằm tối đa hóa lợi ích của họ khi tham gia vào thị trường. Bên cạnh đó chúng ta cũng tìm hiểu về tác động của chính sách vào phúc lợi của nền kinh tế khi chính phủ can thiệp vào thị trường. Đây là những khái niệm và công cụ được sử dụng thường xuyên trong nghiên cứu kinh tế cũng như các phân tích chính sách. Tóm lại, mục đích của phần này là nhằm giới thiệu cho học viên hiểu được sự vận hành kinh tế thị trường và phân tích các lợi ích/phúc lợi mà nền kinh tế thị trường mang lại cho các bên tham gia.

   -  Phần thứ hai của môn học xem xét đến vấn đề ra quyết định của chính phủ trong khu vực công như sự đánh đổi giữa hiệu quả và công bằng; các thất bại phổ biến của thị trường (độc quyền, thông tin bất cân xứng, ngoại tác, hàng hóa công) và các giải pháp của chính phủ nhằm làm cho thị trường hoạt động hiệu quả hơn và công bằng hơn.

Phương pháp nghiên cứu dành cho quản lý công - K31.1 TPHCM

Môn học “Phương pháp nghiên cứu trong khu vực công” giới thiệu cho học viên một quy trình đầy đủ các phương pháp và các công cụ cần thiết để có thể tiến hành một nghiên cứu khoa học nhằm giải quyết các vấn đề trong quản lý công. Để thực hiện điều này, học viên được yêu cầu thực hiện xuyên suốt một quá trình nghiên cứu từ: (i) việc xác định vấn đề nghiên cứu trong khu vực công, (ii) cách thức vận dụng kiến thức chuyên môn đã trang bị ở các môn học để lược khảo tài liệu và đề xuất khung phân tích hoặc mô hình nghiên cứu phù hợp với vấn đề cần giải quyết, và (iii) cách thức tiến hành thu thập thông tin, xử lý và phân tích thông tin làm cơ sở cho việc đánh giá vấn đề quan tâm, và qua đó (iv) đề xuất giải pháp hiệu quả và khả thi để giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Môn học được thiết kế theo hướng kết hợp các bài giảng lý thuyết với các bài tập thực hành tương ứng để học viên có thể nắm vững quy trình và các công cụ nghiên cứu cần thiết ngay sau khi hoàn thành môn học.


Kinh tế vi mô khu vực công - K 32.1 TPHCM

Môn Kinh tế vi mô dành cho khu vực công nghiên cứu hành vi của các bên tham gia vào thị trường và vai trò của nhà nước trong việc can thiệp sửa chữa các thất bại của thị trường nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả của nền kinh tế hoặc mục tiêu công bằng xã hội. Môn học này bao gồm 2 phần chính:

·  Phần thứ nhất giới thiệu các khái niệm cơ bản của kinh tế học vi mô và sự vận hành của nền kinh tế thị trường. Cụ thể phần này sẽ đề cập đến cung, cầu, trạng thái cân bằng thị trường, các phân tích thị trường, và độ co giãn của cung và cầu. Tiếp theo, chúng ta sẽ nghiên cứu hành vi của các bên tham gia vào thị trường liên quan đến lựa chọn của người tiêu dùng và các quyết định sản xuất của các nhà sản xuất nhằm tối đa hóa lợi ích của họ khi tham gia vào thị trường. Bên cạnh đó chúng ta cũng tìm hiểu về tác động của chính sách vào phúc lợi của nền kinh tế khi chính phủ can thiệp vào thị trường. Đây là những khái niệm và công cụ được sử dụng thường xuyên trong nghiên cứu kinh tế cũng như các phân tích chính sách. Tóm lại, mục đích của phần này là nhằm giới thiệu cho học viên hiểu được sự vận hành kinh tế thị trường và phân tích các lợi ích/phúc lợi mà nền kinh tế thị trường mang lại cho các bên tham gia.

·  Phần thứ hai của môn học xem xét đến vấn đề ra quyết định của chính phủ trong khu vực công như sự đánh đổi giữa hiệu quả và công bằng; các thất bại phổ biến của thị trường (độc quyền, thông tin bất cân xứng, ngoại tác, hàng hóa công) và các giải pháp của chính phủ nhằm làm cho thị trường hoạt động hiệu quả hơn và công bằng hơn.


Phương pháp nghiên cứu trong quản lý công - K30.2 VL

Môn học “Phương pháp nghiên cứu trong khu vực công” giới thiệu cho học viên một quy trình đầy đủ các phương pháp và các công cụ cần thiết để có thể tiến hành một nghiên cứu khoa học nhằm giải quyết các vấn đề trong quản lý công. Để thực hiện điều này, học viên được yêu cầu thực hiện xuyên suốt một quá trình nghiên cứu từ: (i) việc xác định vấn đề nghiên cứu trong khu vực công, (ii) cách thức vận dụng kiến thức chuyên môn đã trang bị ở các môn học để lược khảo tài liệu và đề xuất khung phân tích hoặc mô hình nghiên cứu phù hợp với vấn đề cần giải quyết, và (iii) cách thức tiến hành thu thập thông tin, xử lý và phân tích thông tin làm cơ sở cho việc đánh giá vấn đề quan tâm, và qua đó (iv) đề xuất giải pháp hiệu quả và khả thi để giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Môn học được thiết kế theo hướng kết hợp các bài giảng lý thuyết với các bài tập thực hành tương ứng để học viên có thể nắm vững quy trình và các công cụ nghiên cứu cần thiết ngay sau khi hoàn thành môn học.

Môn học “Phương pháp nghiên cứu trong khu vực công” giới thiệu cho học viên một quy trình đầy đủ các phương pháp và các công cụ cần thiết để có thể tiến hành một nghiên cứu khoa học nhằm giải quyết các vấn đề trong quản lý công. Để thực hiện điều này, học viên được yêu cầu thực hiện xuyên suốt một quá trình nghiên cứu từ: (i) việc xác định vấn đề nghiên cứu trong khu vực công, (ii) cách thức vận dụng kiến thức chuyên môn đã trang bị ở các môn học để lược khảo tài liệu và đề xuất khung phân tích hoặc mô hình nghiên cứu phù hợp với vấn đề cần giải quyết, và (iii) cách thức tiến hành thu thập thông tin, xử lý và phân tích thông tin làm cơ sở cho việc đánh giá vấn đề quan tâm, và qua đó (iv) đề xuất giải pháp hiệu quả và khả thi để giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Môn học được thiết kế theo hướng kết hợp các bài giảng lý thuyết với các bài tập thực hành tương ứng để học viên có thể nắm vững quy trình và các công cụ nghiên cứu cần thiết ngay sau khi hoàn thành môn học.