Quản trị nguồn nhân lực các tổ chức công K31.2 TP.HCM

Môn học này thuộc chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý công, trang bị cho học viên những kiến thức chuyên sâu về quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công. Nội dung chính bao gồm: Nhập môn quản trị nguồn nhân lực trong khu vực công; Phân tích công việc trong khu vực công; Tuyển mộ và tuyển chọn; Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực công; Đánh giá hiệu quả công việc; và Hệ thống lương và phúc lợi cho nguồn nhân lực công.

QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CÁC TỔ CHỨC CÔNG

Môn học này thuộc chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý công, trang bị cho học viên những kiến thức chuyên sâu về quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công. Nội dung chính bao gồm: Nhập môn quản trị nguồn nhân lực trong khu vực công; Phân tích công việc trong khu vực công; Tuyển mộ và tuyển chọn; Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực công; Đánh giá hiệu quả công việc; và Hệ thống lương và phúc lợi cho nguồn nhân lực công.