Thiết kế và sản xuất video giáo dục phục vụ đào tạo hỗn hợp (blended learning)

Sau khi kết thúc khoá học này, những kiến thức, kĩ năng lĩnh hội được sẽ giúp người học:

  • Hiểu rõ các đặc trưng của dạy học trực tuyến và nguyên tắc thiết kế kịch bản dạy học trực tuyến;
  • Nắm vững nguyên tắc biên tập, thiết kế tài nguyên đồ hoạ và đa phương tiện dùng trong dạy học trực tuyến;
  • Vận dụng các nguyên tắc lí thuyết để sản xuất một chuỗi bài giảng đa phương tiện phục vụ một chủ đề dạy học trực tuyến;
  • Trình bày các tài nguyên học liệu đa phương tiện trên LMS phục vụ triển khai dạy học trực tuyến

Người hướng dẫn: Đại Nguyễn Tấn