ERP-CRM-23C1INF50905001-ST4

Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về hệ thống phần mềm ERP – CRM, cụ thể là hệ thống chức năng cốt lõi CRM, như là: quá trình luân chuyển thông tin trong qui trình của CRM, các công cụ phân tích và tạo báo cáo. Các kiến thức trên được trình bày thông qua hệ thống phần mềm Dynamics CRM phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp trong thực tế.

ERP - Customer Relationship Management

Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về hệ thống phần mềm ERP – CRM, cụ thể là hệ thống chức năng cốt lõi CRM, như là: quá trình luân chuyển thông tin trong qui trình của CRM, các công cụ phân tích và tạo báo cáo. Các kiến thức trên được trình bày thông qua hệ thống phần mềm Dynamics CRM phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp trong thực tế.