NTTH-PLKD-CHVL-23D1BUS61102701

Môn học này trang bị cho học viên những kiến thức chuyên sâu liên quan tới pháp luật về môi trường kinh doanh tại Việt Nam, cần thiết cho việc hiểu biết đầy đủ, thực hiện đúng và tuân thủ các nguyên tắc pháp lý trong kinh doanh, vận dụng các nguyên tắc pháp lý này hiệu quả nhất cho hoạt động kinh doanh.

NTTH-LKDQTNC-CH32.2-T2(T)-23C1INT61104601

Sau khi kết thúc học phần này, học viên cao học được trang bị những kiến thức nâng cao, cập nhật và chuyên sâu về luật kinh doanh quốc tế trong bối cảnh hoàn thiện thể chế pháp luật Việt Nam và nâng cao chất lượng đội ngũ nghiên cứu và thực hành luật đáp ứng các yêu cầu của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng. Học viên sẽ tìm hiểu những kiến thức chuyên sâu từ lý luận tới thực tiễn về một số chủ đề như: (i) Những vấn đề chung về luật kinh doanh quốc tế; (ii) Pháp luật điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và vấn đề hoàn thiện pháp luật Việt Nam và; (iii) Các hợp đồng mẫu thông dụng trong kinh doanh quốc tế, để từ đó có thể bước đầu xử lý được những vấn đề pháp lý cơ bản phát sinh trong lĩnh vực được đào tạo.