LTMQT1-T6(C)-HKD-2024

Học phần Luật thương mại quốc tế 1 trang bị cho sinh viên hệ cử nhân những kiến thức cơ bản về pháp luật thương mại quốc tế điều chỉnh quan hệ thương mại quốc tế có sự tham gia chủ yếu của thương nhân (hay còn gọi là Luật kinh doanh quốc tế), đáp ứng yêu cầu cấp thiết trong hoạt động đào tạo phục vụ cho tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng của Việt Nam hiện nay. Sau khi học xong học phần này, sinh viên sẽ được trang bị kiến thức pháp lý chuyên sâu về hợp đồng trong kinh doanh quốc tế, từ mua bán, cung ứng dịch vụ đến logistics và nhượng quyền thương mại. Đồng thời, sinh viên làm chủ kiến thức liên quan đến tố tụng có yếu tố nước ngoài. Ngoài ra, bên cạnh việc tiếp tục hỗ trợ sinh viên thực hành các kỹ năng về nghiên cứu và làm việc nhóm, khoá học sẽ tập trung vào việc hình thành các kỹ năng như kỹ năng nghiên cứu và phân tích án lệ (case-study) để từ đó giúp sinh viên bước đầu có thể xử lý được những vấn đề pháp lý cơ bản phát sinh trong lĩnh vực được đào tạo.

LTMQT-HQ-T6(C)-HKD-2024

Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về luật thương mại quốc tế - một yêu cầu cần thiết trong đào tạo cử nhân, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng của Việt Nam hiện nay. Sinh viên cần có kiến thức bao quát từ lý luận tới thực tiễn về: (i) Tổng quan về luật thương mại quốc tế; (ii) Các thiết chế thương mại quốc tế điển hình; (iii) Luật WTO và cơ chế giải quyết tranh chấp; (iv) Pháp luật điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và; (v) Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế giữa các thương nhânđể từ đó có thể bước đầu xử lý được những vấn đề pháp lý cơ bản phát sinh trong lĩnh vực được đào tạo.

LTMQT-HQ-T6(S)-HKD-2024

Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về luật thương mại quốc tế - một yêu cầu cần thiết trong đào tạo cử nhân, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng của Việt Nam hiện nay. Sinh viên cần có kiến thức bao quát từ lý luận tới thực tiễn về: (i) Tổng quan về luật thương mại quốc tế; (ii) Các thiết chế thương mại quốc tế điển hình; (iii) Luật WTO và cơ chế giải quyết tranh chấp; (iv) Pháp luật điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và; (v) Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế giữa các thương nhânđể từ đó có thể bước đầu xử lý được những vấn đề pháp lý cơ bản phát sinh trong lĩnh vực được đào tạo.

LTMQT1-T5(S)-HKD-2024

Học phần Luật thương mại quốc tế 1 trang bị cho sinh viên hệ cử nhân những kiến thức cơ bản về pháp luật thương mại quốc tế điều chỉnh quan hệ thương mại quốc tế có sự tham gia chủ yếu của thương nhân (hay còn gọi là Luật kinh doanh quốc tế), đáp ứng yêu cầu cấp thiết trong hoạt động đào tạo phục vụ cho tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng của Việt Nam hiện nay. Sau khi học xong học phần này, sinh viên sẽ được trang bị kiến thức pháp lý chuyên sâu về hợp đồng trong kinh doanh quốc tế, từ mua bán, cung ứng dịch vụ đến logistics và nhượng quyền thương mại. Đồng thời, sinh viên làm chủ kiến thức liên quan đến tố tụng có yếu tố nước ngoài. Ngoài ra, bên cạnh việc tiếp tục hỗ trợ sinh viên thực hành các kỹ năng về nghiên cứu và làm việc nhóm, khoá học sẽ tập trung vào việc hình thành các kỹ năng như kỹ năng nghiên cứu và phân tích án lệ (case-study) để từ đó giúp sinh viên bước đầu có thể xử lý được những vấn đề pháp lý cơ bản phát sinh trong lĩnh vực được đào tạo.