NTTH-LTMQT2-T6(C)-23D1LAW51101203

Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về luật thương mại quốc tế- một yêu cầu quan trọng trong đào tạo cử nhân Luật kinh doanh, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộngTừ GATT 1947 cho đến sự ra đời của định chế thương mại toàn cầu là WTO, từ các hiệp định thương mại tự do truyền thống cho đến sự hình thành và phát triển mạnh mẽ của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới hiện nay, luật thương mại quốc tế đã có những sự thay đổi cơ bản, tác động lớn tới quá trình hội nhập và phát triển kinh tế của các quốc gia. Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu luật thương mại quốc tế gắn liền với các thiết chế thương mại quốc tế điển hình là một yêu cầu cấp thiết đối với các nhà thực hành luật tương lai.

NTTH-LCT-T5(C)-23D1LAW51102103

Nền kinh tế nước ta đang trên đà phát triển, hội nhập mạnh mẽ với kinh tế khu vực và thế giới. Cùng với những thuận lợi của bối cảnh này, một trong các thách thức làm cản trở sự phát triển lành mạnh của thị trường là: (i) sự nở rộ hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (ii) hiện tượng lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền gây hạn chế cạnh tranh của các doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp lớn. Trong bối cảnh đó, với sứ mệnh bảo vệ cuộc cạnh tranh tự do và lành mạnh giữa các doanh nghiệp, Luật Cạnh tranh ra đời và ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển chung của nền kinh tế. 

Môn học Luật cạnh tranh bao gồm ba nội dung chính: (1) Nghiên cứu quy định pháp luật kiểm soát hành vi hạn chế cạnh tranh dưới các hình thức: thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền và tập trung kinh tế (2) Nghiên cứu quy định pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh (3) Tìm hiểu quy trình tố tụng cạnh tranh.


LTMQT-HQ-T6(S)-23D1LAW51106502

Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về luật thương mại quốc tế - một yêu cầu cần thiết trong đào tạo cử nhân, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng của Việt Nam hiện nay. Sinh viên cần có kiến thức bao quát từ lý luận tới thực tiễn về: (i) Tổng quan về luật thương mại quốc tế; (ii) Các thiết chế thương mại quốc tế điển hình; (iii) Luật WTO và cơ chế giải quyết tranh chấp; (iv) Pháp luật điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và; (v) Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế giữa các thương nhânđể từ đó có thể bước đầu xử lý được những vấn đề pháp lý cơ bản phát sinh trong lĩnh vực được đào tạo.

LTMQT-HQ-T5(S)-23D1LAW51106501

Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về luật thương mại quốc tế - một yêu cầu cần thiết trong đào tạo cử nhân, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng của Việt Nam hiện nay. Sinh viên cần có kiến thức bao quát từ lý luận tới thực tiễn về: (i) Tổng quan về luật thương mại quốc tế; (ii) Các thiết chế thương mại quốc tế điển hình; (iii) Luật WTO và cơ chế giải quyết tranh chấp; (iv) Pháp luật điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và; (v) Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế giữa các thương nhân, để từ đó có thể bước đầu xử lý được những vấn đề pháp lý cơ bản phát sinh trong lĩnh vực được đào tạo.