Giải tích 2, 23D1MAT50803503

Học phần này giới thiệu các khái niệm tích phân của hàm nhiều biến bao gồm tích phân bội hai và bội ba, tích phân đường và tích phân mặt, tích phân của trường véctơ trên đường và mặt cong. Ngoài ra, môn học còn đề cập đến một số vấn đề cơ bản của bài toán tối ưu phi tuyến.


Giải tích 2, thứ 6

Học phần này giới thiệu các khái niệm tích phân của hàm nhiều biến bao gồm tích phân bội hai và bội ba, tích phân đường và tích phân mặt, tích phân của trường véctơ trên đường và mặt cong. Ngoài ra, môn học còn đề cập đến một số vấn đề cơ bản của bài toán tối ưu phi tuyến. Học phần này giới thiệu các khái niệm tích phân của hàm nhiều biến bao gồm tích phân bội hai và bội ba, tích phân đường và tích phân mặt, tích phân của trường véctơ trên đường và mặt cong. Ngoài ra, môn học còn đề cập đến một số vấn đề cơ bản của bài toán tối ưu phi tuyến

Phân tích kỹ thuật trong tài chính

Môn học cung cấp cho sinh viên các công cụ của phân tích kỹ thuật, cách vẽ đồ thị, lập biểu đồ bên cạnh những kiến thức mới liên quan đến thị trường tài chính, bao gồm:

- Các chỉ báo của thị trường cổ phiếu - lượng phát hành cổ phiếu tăng/giảm, các mức giá cao hơn/thấp hơn, khối lượng giao dịch tăng/giảm, các công cụ đánh giá cường độ thị trường đồng thời đưa ra cảnh báo sớm về những xu hướng thay đổi tiềm ẩn.

- Các kỹ thuật lập đồ thị từ cơ bản cho đến công nghệ mới nhất, các hệ thống phân tích tiên tiến nhất cũng như cách sử dụng các đồ thị một cách hiệu quả nhất trong phân tích.

- Các lý thuyết kinh điển như lý thuyết Dow, lý thuyết Elliott, lý thuyết hỗn mang...

- Tâm lý, hành vi tài chính của nhà đầu tư.

- Phân tích liên thị trường: giải thích rõ ràng về mối tương quan thiết yếu giữa các thị trường tài chính.

- Mở rộng quy trình phát triển các hệ thống, các chỉ báo kỹ thuật tiên tiến, các dạng đồ thị mới như lập đồ thị phân khúc thị trường...

Tài liệu học tập:

John J Murphy, Technical Analysis Of The Financial Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications, New York Institute of Finance, 1999.  

 


Toán dành cho kinh tế và quản trị, 23D1MAT50800114

Học phần này sẽ trang bị các kiến thức căn bản của môn Toán Cao Cấp (bao gồm Đại số tuyến tính và Giải tích) cho sinh viên nhằm trang bị các công cụ tính toán để áp dụng vào các môn học Thống Kê Ứng Dụng trong Kinh Doanh, Tối Ưu hóa, Kinh tế học, Kinh tế lượng,…

Nội dung môn học:

+ Định thức và các tính chất quan trọng.

+ Ma trận nghịch đảo và hạng của ma trận.

+ Hệ phương trình tuyến tính và ứng dụng.

+ Hàm một biến.

+ Hàm nhiều biến.

+ Một số phương trình vi phân cấp 1 và cấp 2.


22C1MAT50800162-Toán KT&QT

Học phần này sẽ trang bị các kiến thức căn bản của môn Toán Cao Cấp (bao gồm Đại số tuyến tính và Giải tích) cho sinh viên nhằm trang bị các công cụ tính toán để áp dụng vào các môn học Thống Kê Ứng Dụng trong Kinh Doanh, Tối Ưu hóa, Kinh tế học, Kinh tế lượng,…

Nội dung môn học:

+ Định thức và các tính chất quan trọng.

+ Ma trận nghịch đảo và hạng của ma trận.

+ Hệ phương trình tuyến tính và ứng dụng.

+ Hàm một biến và các kiến thức liên quan.

+ Hàm nhiều biến và các kiến thức liên quan

+ Một số phương trình vi phân cấp 1 và cấp 2.


22C1MAT50800138-Toán dành cho kinh tế và quản trị

Học phần này sẽ trang bị các kiến thức căn bản của môn Toán Cao Cấp (bao gồm Đại số tuyến tính và Giải tích) cho sinh viên nhằm trang bị các công cụ tính toán để áp dụng vào các môn học Thống Kê Ứng Dụng trong Kinh Doanh, Tối Ưu hóa, Kinh tế học, Kinh tế lượng,…

Nội dung môn học:

+ Định thức và các tính chất quan trọng.

+ Ma trận nghịch đảo và hạng của ma trận.

+ Hệ phương trình tuyến tính và ứng dụng.

+ Hàm một biến và các kiến thức liên quan.

+ Hàm nhiều biến và các kiến thức liên quan

+ Một số phương trình vi phân cấp 1 và cấp 2.

22C1MAT50803203-Giải tích 1

Học phần này giới thiệu những khái niệm và các công cụ cơ bản của hàm một biến, và nhiều biến. Các chủ đề chính bao gồm: Phép tính vi phân hàm một biến, đạo hàm riêng, và vi phân của hàm nhiều biến, bài toán tối ưu, tích phân suy rộng, lý thuyết chuỗi số, chuỗi lũy thừa và phương trình vi phân.


22C1MAT50803202-Giải tích 1

Học phần này giới thiệu những khái niệm và các công cụ cơ bản về hàm một biến, và hàm nhiều biến. Các chủ đề chính bao gồm: Phép tính vi phân hàm một biến, đạo hàm riêng và vi phân của hàm nhiều biến, bài toán tối ưu, tích phân suy rộng, lý thuyết chuỗi số, chuỗi lũy thừa và phương trình vi phân.


Mathematics for Business and Economics (AF001)

- This subject covers the basics of Advanced Math (including Linear Algebra and

Calculus) to provide some tools to apply to the Applied Statistics subject,

Optimization, Economics, Econometrics, and so on...

- Course description :

+ Matrices and Its Basic Operations.

+ Determinants and Its Properties.

+ Inverse and Rank of Matrices.

+ Systems of Linear Equations and and Its Economic Applications.

+ Functions of Single Variable and Its Economic Applications.

+ Multivariate Functions and Its Economic Applications.

+ First Order and Second Order Differential Equations.