Toán dành cho kinh tế và quản trị, 23D1MAT50800114

Học phần này sẽ trang bị các kiến thức căn bản của môn Toán Cao Cấp (bao gồm Đại số tuyến tính và Giải tích) cho sinh viên nhằm trang bị các công cụ tính toán để áp dụng vào các môn học Thống Kê Ứng Dụng trong Kinh Doanh, Tối Ưu hóa, Kinh tế học, Kinh tế lượng,…

Nội dung môn học:

+ Định thức và các tính chất quan trọng.

+ Ma trận nghịch đảo và hạng của ma trận.

+ Hệ phương trình tuyến tính và ứng dụng.

+ Hàm một biến.

+ Hàm nhiều biến.

+ Một số phương trình vi phân cấp 1 và cấp 2.


22C1MAT50800162-Toán KT&QT

Học phần này sẽ trang bị các kiến thức căn bản của môn Toán Cao Cấp (bao gồm Đại số tuyến tính và Giải tích) cho sinh viên nhằm trang bị các công cụ tính toán để áp dụng vào các môn học Thống Kê Ứng Dụng trong Kinh Doanh, Tối Ưu hóa, Kinh tế học, Kinh tế lượng,…

Nội dung môn học:

+ Định thức và các tính chất quan trọng.

+ Ma trận nghịch đảo và hạng của ma trận.

+ Hệ phương trình tuyến tính và ứng dụng.

+ Hàm một biến và các kiến thức liên quan.

+ Hàm nhiều biến và các kiến thức liên quan

+ Một số phương trình vi phân cấp 1 và cấp 2.


22C1MAT50800138-Toán dành cho kinh tế và quản trị

Học phần này sẽ trang bị các kiến thức căn bản của môn Toán Cao Cấp (bao gồm Đại số tuyến tính và Giải tích) cho sinh viên nhằm trang bị các công cụ tính toán để áp dụng vào các môn học Thống Kê Ứng Dụng trong Kinh Doanh, Tối Ưu hóa, Kinh tế học, Kinh tế lượng,…

Nội dung môn học:

+ Định thức và các tính chất quan trọng.

+ Ma trận nghịch đảo và hạng của ma trận.

+ Hệ phương trình tuyến tính và ứng dụng.

+ Hàm một biến và các kiến thức liên quan.

+ Hàm nhiều biến và các kiến thức liên quan

+ Một số phương trình vi phân cấp 1 và cấp 2.

22C1MAT50803203-Giải tích 1

Học phần này giới thiệu những khái niệm và các công cụ cơ bản của hàm một biến, và nhiều biến. Các chủ đề chính bao gồm: Phép tính vi phân hàm một biến, đạo hàm riêng, và vi phân của hàm nhiều biến, bài toán tối ưu, tích phân suy rộng, lý thuyết chuỗi số, chuỗi lũy thừa và phương trình vi phân.


22C1MAT50803202-Giải tích 1

Học phần này giới thiệu những khái niệm và các công cụ cơ bản về hàm một biến, và hàm nhiều biến. Các chủ đề chính bao gồm: Phép tính vi phân hàm một biến, đạo hàm riêng và vi phân của hàm nhiều biến, bài toán tối ưu, tích phân suy rộng, lý thuyết chuỗi số, chuỗi lũy thừa và phương trình vi phân.


Mathematics for Business and Economics (AF001)

- This subject covers the basics of Advanced Math (including Linear Algebra and

Calculus) to provide some tools to apply to the Applied Statistics subject,

Optimization, Economics, Econometrics, and so on...

- Course description :

+ Matrices and Its Basic Operations.

+ Determinants and Its Properties.

+ Inverse and Rank of Matrices.

+ Systems of Linear Equations and and Its Economic Applications.

+ Functions of Single Variable and Its Economic Applications.

+ Multivariate Functions and Its Economic Applications.

+ First Order and Second Order Differential Equations.