23C9INF50905904 - Khoa học dữ liệu | 10/08/2023 - 25/08/2023 (K48 Ngân Hàng)

Học phần này nhằm trang bị cho người học kiến thức cơ bản về khoa học dữ liệu (KHDL), các vấn đề và phương pháp KHDL; bao gồm phương pháp toán thống kê và công nghệ mới, và ứng dụng KHDL công nghệ mới vào thực tiễn kinh tế xã hội. Trên cơ sở đó, giúp người học có những kiến thức và kỹ năng cần thiết về ứng dụng công nghệ trong thu thập, phân tích dữ liệu, xây dựng mô hình tổ chức hiệu quả cho các lĩnh vực kinh tế, tài chính, kinh doanh và quản lý. Nội dung học phần gồm các chương:

- Chương 1: Tổng quan về khoa học dữ liệu

- Chương 2: Phương pháp toán thống kê để giải quyết các bài toán kinh tế

- Chương 3: Phương pháp công nghệ trong khoc học dữ liệu 

- Chương 4: Phân lớp dữ liệu và các ứng dụng trong kinh tế

- Chương 5: Phân cụm dữ liệu và các ứng dụng trong kinh tế


Lê Duy Đồng _Khoa học dữ liệu (Data Science - DS)_Sáng thứ 5, 6 (20/10 - 04/11)

Học phần này nhằm trang bị cho người học kiến thức cơ bản về khoa học dữ liệu (KHDL), các vấn đề và phương pháp KHDL; bao gồm phương pháp toán thống kê và công nghệ mới, và ứng dụng KHDL công nghệ mới vào thực tiễn kinh tế xã hội. Trên cơ sở đó, giúp người học có những kiến thức và kỹ năng cần thiết về ứng dụng công nghệ trong thu thập, phân tích dữ liệu, xây dựng mô hình tổ chức hiệu quả cho các lĩnh vực kinh tế, tài chính, kinh doanh và quản lý. Nội dung học phần gồm các chương:

- Chương 1: Tổng quan về khoa học dữ liệu

- Chương 2: Phương pháp toán thống kê để giải quyết các bài toán kinh tế

- Chương 3: Phương pháp công nghệ trong khoc học dữ liệu 

- Chương 4: Phân lớp dữ liệu và các ứng dụng trong kinh tế

- Chương 5: Phân cụm dữ liệu và các ứng dụng trong kinh tếIC3-GS5-LỚP 2-KHAI GIANG 01.08.2022-PHVL-LÊ DUY ĐỒNG

Khóa học IC3-GS5 dành cho sinh viên PHVL, lớp 2 do thầy Lê Duy Đồng phụ trách, khai giảng ngày 1.8.2022. Dự kiến kết thúc ngày 17.10.2022