Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu - K48 KDQT - 24D9BUS50317901 - (04/01/2024 - 01/02/2024)

Khóa học này giới thiệu các khái niệm, ứng dụng và công cụ của Quản lý vận hành và chuỗi cung ứng. Quản lý vận hành là sự thiết kế hệ thống nhằm chuyển hóa các yếu tố đầu vào thành sản phẩm (và cả dịch vụ) đầu ra sao cho hiệu quả và đạt các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp.

Quản lý chuỗi cung ứng là việc quản lý dòng dịch chuyển của không những các yếu tố vật chất xuyên suốt từ khâu “đầu vào” đến khi chúng được biến chuyển thành các yếu tố “đầu ra” mà còn là sự quản lý các yếu tố có liên quan như thông tin, tài chính, rủi ro, pháp lý, chính sách…có liên quan nhằm đạt được mức tối ưu trong hoạt động cung ứng, tạo ra các giá lý tích cực cho cho các bên tham gia.


Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu - K48 Logistics - 23C9BUS50317902 - (18/10/2023 - 15/11/2023)

Khóa học này giới thiệu các khái niệm, ứng dụng và công cụ của Quản lý vận hành và chuỗi cung ứng. Quản lý vận hành là sự thiết kế hệ thống nhằm chuyển hóa các yếu tố đầu vào thành sản phẩm (và cả dịch vụ) đầu ra sao cho hiệu quả và đạt các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp.

Quản lý chuỗi cung ứng là việc quản lý dòng dịch chuyển của không những các yếu tố vật chất xuyên suốt từ khâu “đầu vào” đến khi chúng được biến chuyển thành các yếu tố “đầu ra” mà còn là sự quản lý các yếu tố có liên quan như thông tin, tài chính, rủi ro, pháp lý, chính sách…có liên quan nhằm đạt được mức tối ưu trong hoạt động cung ứng, tạo ra các giá lý tích cực cho cho các bên tham gia.


Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu - K47 Mar - 23C9BUS50317901 - (17/10/2023 - 14/11/2023)

Khóa học này giới thiệu các khái niệm, ứng dụng và công cụ của Quản lý vận hành và chuỗi cung ứng. Quản lý vận hành là sự thiết kế hệ thống nhằm chuyển hóa các yếu tố đầu vào thành sản phẩm (và cả dịch vụ) đầu ra sao cho hiệu quả và đạt các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp.

Quản lý chuỗi cung ứng là việc quản lý dòng dịch chuyển của không những các yếu tố vật chất xuyên suốt từ khâu “đầu vào” đến khi chúng được biến chuyển thành các yếu tố “đầu ra” mà còn là sự quản lý các yếu tố có liên quan như thông tin, tài chính, rủi ro, pháp lý, chính sách…có liên quan nhằm đạt được mức tối ưu trong hoạt động cung ứng, tạo ra các giá lý tích cực cho cho các bên tham gia.


MARKETING QUỐC TẾ - K47 KDQT- 23C9MAR50301901 ( 16/10/2023 - 13/11/2023)

Đây là môn học quan trọng trong ngành Marketing và các ngành khác như Kinh doanh quốc tế, Thương mại, Du lịch… trong bối cảnh toàn cầu hóa. Môn học này trình bày những khái niệm và những công cụ để phân tích các chiến lược marketing quốc tế và đánh giá thị trường nước ngoài. Môn học này tập trung vào những kỹ năng nghiên cứu marketing để phát triển, đánh giá và thực hiện những kế hoạch marketing quốc tế ở các cấp độ doanh nghiệp, quốc gia và khu vực dựa trên 4P của marketing. Qua sự hiểu biết và kết hợp nhuần nhuyễn lý thuyết và thực tiễn, sinh viên có được tư duy vững chắc về marketing quốc tế cũng như nền tảng thực tế cần thiết về thị trường toàn cầu. Môn học này cũng tạo ra một môi trường học tập gợi cảm hứng nghiên cứu, tự khám phá, và hoàn thiện kiến thức bằng phương pháp học nhóm, tình huống, và những bài tập do giảng viên hướng dẫn từ quá trình thảo luận tại lớp.


MARKETING QUỐC TẾ - K47 KDQT - 23C9MAR50301901 ( 16/10/2023 - 13/11/2023)

Đây là môn học quan trọng trong ngành Marketing và các ngành khác như Kinh doanh quốc tế, Thương mại, Du lịch… trong bối cảnh toàn cầu hóa. Môn học này trình bày những khái niệm và những công cụ để phân tích các chiến lược marketing quốc tế và đánh giá thị trường nước ngoài. Môn học này tập trung vào những kỹ năng nghiên cứu marketing để phát triển, đánh giá và thực hiện những kế hoạch marketing quốc tế ở các cấp độ doanh nghiệp, quốc gia và khu vực dựa trên 4P của marketing. Qua sự hiểu biết và kết hợp nhuần nhuyễn lý thuyết và thực tiễn, sinh viên có được tư duy vững chắc về marketing quốc tế cũng như nền tảng thực tế cần thiết về thị trường toàn cầu. Môn học này cũng tạo ra một môi trường học tập gợi cảm hứng nghiên cứu, tự khám phá, và hoàn thiện kiến thức bằng phương pháp học nhóm, tình huống, và những bài tập do giảng viên hướng dẫn từ quá trình thảo luận tại lớp.

MARKETING TRONG KINH DOANH - K47 PHVL- 23C9MAR50303001 ( 09/08/2023 - 20/09/2023 )

Học phần B2B Marketing (business to business marketing) có sự khác biệt rõ rệt với marketing sản phẩm và dịch vụ đến người tiêu dùng cuối cùng. Môn học nhấn mạnh môi trường kinh doanh và marketing doanh nghiệp, hành vi người mua, đánh giá các cơ hội marketing, và thiết lập các chiến lược sản phẩm, định giá, phân phối và truyền thông. Ngoài ra, môn học cũng lưu ý đến các chiến lược marketing dựa trên quan hệ (relationship marketing) và quản lý quan hệ khách hàng (CRM).

MARKETING QUỐC TẾ - K47 PHVL- 23C9MAR50301902 ( 11/08/2023 - 22/09/2023)

Đây là môn học quan trọng trong ngành Marketing và các ngành khác như Kinh doanh quốc tế, Thương mại, Du lịch… trong bối cảnh toàn cầu hóa. Môn học này trình bày những khái niệm và những công cụ để phân tích các chiến lược marketing quốc tế và đánh giá thị trường nước ngoài. Môn học này tập trung vào những kỹ năng nghiên cứu marketing để phát triển, đánh giá và thực hiện những kế hoạch marketing quốc tế ở các cấp độ doanh nghiệp, quốc gia và khu vực dựa trên 4P của marketing. Qua sự hiểu biết và kết hợp nhuần nhuyễn lý thuyết và thực tiễn, sinh viên có được tư duy vững chắc về marketing quốc tế cũng như nền tảng thực tế cần thiết về thị trường toàn cầu. Môn học này cũng tạo ra một môi trường học tập gợi cảm hứng nghiên cứu, tự khám phá, và hoàn thiện kiến thức bằng phương pháp học nhóm, tình huống, và những bài tập do giảng viên hướng dẫn từ quá trình thảo luận tại lớp.

QTXNK - K47 PHVL- 23D9BUS50301201 (05/01/2023 - 16/02/2023)

Khóa học này tìm hiểu về những vấn đề căn bản trong quản trị xuất nhập khẩu (XNK), giới thiệu cách lập hợp đồng XNK, mô tả quy trình và chứng từ liên quan, nhận diện được các cơ hội kinh doanh quốc tế và biến cơ hội này thành hiện thực. Môn học cung cấp những nội dung về lập kế hoạch chuẩn bị xuất khẩu, tính giá bán xuất khẩu, các điều khoản thanh toán, kĩ thuật đàm phán trong kinh doanh  XNK và hợp đồng mua bán quốc tế.


MARKETING QUỐC TẾ - K46 PHVL- 22C9MAR50301901 (20/10/2022 - 17/11/2022)

Đây là môn học quan trọng trong ngành Marketing và các ngành khác như Kinh doanh quốc tế, Thương mại, Du lịch… trong bối cảnh toàn cầu hóa. Môn học này trình bày những khái niệm và những công cụ để phân tích các chiến lược marketing quốc tế và đánh giá thị trường nước ngoài. Môn học này tập trung vào những kỹ năng nghiên cứu marketing để phát triển, đánh giá và thực hiện những kế hoạch marketing quốc tế ở các cấp độ doanh nghiệp, quốc gia và khu vực dựa trên 4P của marketing. Qua sự hiểu biết và kết hợp nhuần nhuyễn lý thuyết và thực tiễn, sinh viên có được tư duy vững chắc về marketing quốc tế cũng như nền tảng thực tế cần thiết về thị trường toàn cầu. Môn học này cũng tạo ra một môi trường học tập gợi cảm hứng nghiên cứu, tự khám phá, và hoàn thiện kiến thức bằng phương pháp học nhóm, tình huống, và những bài tập do giảng viên hướng dẫn từ quá trình thảo luận tại lớp.