Phân tích định lượng trong quản trị - T4.4.2023

Ra quyết định là một hoạt động/công việc thường xuyên và quan trọng của nhà quản lý. Để có những quyết định phù hợp, nhà quản lý cần thu thập, xử lý và phân tích thông tin. Dựa trên nền tảng khoa hoc quản trị và lý thuyết xác suất và thống kê, môn học này sẽ hỗ trợ quá trình ra quyết định với các phương pháp phân tích định lượng căn bản áp dụng trong quản lý như phân tích bài toán tối ưu, bài toán ra quyết định, bài toán xếp hàng và phương pháp phân tích Markov. Phạm vi áp dụng các phương pháp phân tích định lượng khá đa dạng từ sản xuất, tài chính cho đến tiếp thị. Việc sử dụng các phần mềm trong phân tích, nhất là phần mềm thông dụng Excel, cũng sẽ được đề cập trong môn học này.