Học lại Sinh hoạt công dân - đợt Học kỳ đầu năm 2023

Học lại Tuần Sinh hoạt công dân - đợt Học kỳ đầu năm 2023

Sinh viên tự chọn chương trình học của các năm còn nợ (chưa đạt) để học và làm bài thu hoạch.

Đối với chương trình Sinh hoạt công dân các năm từ 2020 trở về trước, sinh viên tự chọn một trong hai chương trình 2021 hoặc 2022 để học.

Điểm quá trình chương trình Sinh hoạt công dân năm 2022 đã đạt được bảo lưu.