Kỹ thuật quản lý chất lượng V120/121 TP3 TQ1

  1. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần được thiết kế nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức liên quan đến hoạt động hoạch định,  kiểm soát chất lượng trong tổ chức, tập trung vào những công cụ kiểm soát quá trình bằng thống kê – SPC (Statistical Process Control) và phương pháp giải quyết vấn đề - PS (Problem Solving). Hoàn tất chương trình, sinh viên có thể vận dụng các kiến thức của học phần vào việc hoạch định, kiểm soát chất lượng cũng như hỗ trợ cho các nghiên cứu khác trong lĩnh vực quản trị chất lượng nói chung.