Quản trị khởi nghiệp V120 TP2/4 QT1/2

·         Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tảng về khởi nghiệp kinh doanh. Các kiến thức này được chia ra thành bốn phần. Phần 1 sẽ giới thiệu những triển vọng của khởi nghiệp kinh doanh. Nội dung của phần này bao gồm những vấn đề như bản chất và tầm quan trọng của khởi nghiệp, tư duy kinh doanh, dự định khởi nghiệp và các cơ hội khởi nghiệp. Phần hai cung cấp những kiến thức liên quan đến việc tạo lập doanh nghiệp và khởi động cho hoạt động kinh doanh. Việc phân tích ý tưởng và cơ hội  kinh doanh, các khía cạnh luật pháp, các kế hoạch kinh doanh, marketing, tổ chức, tài chính sẽ được thảo luận chi tiết trong phần này. Phần thứ ba giải quyết việc tìm kiếm và khai thác các nguồn tài trợ cho doanh nghiệp. Cuối cùng, phần 4 sẽ nêu ra các giải pháp quản trị, phát triển và tìm kiếm thị trường quốc tế cho doanh nghiệp.

·         Mục tiêu của học phần: Sau khi kết thúc học phần này, người học sẽ đạt được:

9.1 Phát triển tư duy kinh doanh.

9.2 Hình thành các kỹ năng cần thiết để khởi nghiệp kinh doanh.

9.3 Có kiến thức và năng lực quản trị và phát triển doanh nghiệp ở quy mô vừa và nhỏ.

9.4 Có kỹ năng phân tích rủi ro và ra quyết định kinh doanh.