Đánh giá hệ thống quản lý chất lượng K46 CL1

1.      Mục tiêu của học phần: Sinh viên có thể sử dụng các kiến thức đã học để:

1.1.   Đánh giá chất lượng của hệ thống quản lý của một tổ chức theo các hệ thống tiêu chuẩn (ISO 9001, ISO 14001, HACCP, …) hoặc theo tiêu chí của các giải thưởng (Giải thưởng chất lượng Việt nam, Giài thưởng Giải thưởng Balbridge, …).

1.2.   Xây dựng chương trình, tổ chức, tiến hành thực hiện đánh giá nội bộ hoặc đánh giá chứng nhận một tổ chức.

1.3.   Thực hiện các báo cáo đánh giá chất lượng một hệ thống quản lý.