Học lại Tuần Sinh hoạt công dân - đợt Học kỳ cuối năm 2022

Học lại Tuần Sinh hoạt công dân - đợt Học kỳ cuối năm 2022

Sinh viên tự chọn chương trình học của các năm còn nợ (chưa đạt) để học và làm bài thu hoạch.