Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh - C6-10.2022

Môn phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh giúp cho người học xác định các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp ở các bộ phận khác nhau. Từ đó, đề xuất các phương án giải quyết vấn đề. Để thực hiện được việc này, môn học sẽ trang bị cho học viên các kiến thức căn bản về các dạng nghiên cứu, các thiết kế nghiên cứu, các phương pháp nghiên cứu, cách thức thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu và báo cáo kết quả nghiên cứu. Môn học được thiết kế phù hợp cho sinh viên ngành quản trị đang học cuối năm 2 hoặc đầu năm thứ 3. Môn học cung cấp các kiến thức nền tảng, kỹ năng quan trọng để người học đủ khả năng thực hiện độc lập một công trình nghiên cứu ứng dụng trước khi tốt nghiệp. Môn học này liên quan đến các môn học trước như Quản trị học, Thống kê ứng dụng trong kinh doanh và quản lý cũng như các môn học song song hoặc kế thừa như Quản trị Marketing, Hành vi tổ chức, Quản trị nguồn nhân lực…