Quản trị doanh nghiệp nhỏ EM1 K46

Mô tả vắn tắt học phần

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tảng về Quản trị doanh nghiệp nhỏ. Các kiến thức này được chia thành năm phần. Phần 1 giới thiệu những vấn đề cơ bản nhất của quản trị doanh nghiệp nhỏ như đời sống của doanh nghiệp nhỏ cũng như đạo đức là tính liêm chính của nhà khởi nghiệp. Phần hai cung cấp những hình thức hoạt động của doanh nghiệp nhỏ như việc khởi sự kinh doanh, thực hiện nhượng quyền kinh doanh, mua lại doanh nghiệp hiện có và phát triển doanh nghiệp gia đình. Phần thứ ba tập trung đề cập đến quyết định kinh doanh như phác thảo kế họach kinh doanh và cụ thể hóa kế hoạch kinh doanh thành kế hoạch chi tiết liên quan đến tiếp thị, nguồn nhân lực, mặt bằng cơ sở vật chất, tài chính và phát triển mở rộng. Phần bốn đề cập đến vấn đề có liên quan đến; xây dụng mối quan hệ khách hàng, quản trị chuỗi cung ứng, kỹ thuật định giá, xúc tiến và tìm kiếm cơ hội kinh doanh quốc tế. Phần năm sẽ thảo lậun chi tiết về các vấn đề tăng trưởng bao gồm phát triển đội ngũ quản trị chuyên nghiệp, nguồn nhân lực, vận hành, quản trị tài sản và rủi ro trong hoạt độnh kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ.