Kỹ thuật quản lý chất lượng 1 V120TP1QT1

Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Học phần được thiết kế nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức liên quan đến hoạt động hoạch định, kiểm soát chất lượng trong tổ chức, tập trung vào những công cụ kiểm soát quá trình bằng thống kê – SPC (Statistical Process Control) và phương pháp giải quyết vấn đề - PS (Problem Solving). Hoàn tất chương trình, sinh viên có thể vận dụng các kiến thức của học phần vào việc hoạch định, kiểm soát chất lượng cũng như hỗ trợ cho các nghiên cứu khác trong lĩnh vực quản trị chất lượng nói chung.

Tài liệu bắt buộc

[1] David L. Goetsch, Stanley Davis (2012), Quality Management for Organizational Excellence: Introduction to Total Quality, Prentice Hall

[2] Tạ Thị Kiều An, Ngô Thị Ánh, Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Nguyễn Văn Hóa, Nguyễn Hoàng Kiệt, Đinh Phượng Vương (2010), Quản lý chất lượng – Giáo trình, NXB Thống kê.

[3] Tạ Thị Kiều An, Ngô Thị Ánh, Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Nguyễn Văn Hóa, Nguyễn Hoàng Kiệt, Đinh Phượng Vương (2010), Quản lý chất lượng – Bài tập, NXB Thống kê.