DS - Mau

Mục tiêu của môn học

Hiểu vai trò của dữ liệu đối với hoạt động kinh doanh & quản lý.
Hiểu vai trò của KHDL và các phương pháp công nghệ mới trong KHDL.
Hiểu và vận dụng phương pháp toán thống kế.
Hiểu và vận dụng phương pháp công nghệ mới (máy học, khai phá dữ liệu).
Hiểu và vận dụng phương pháp đánh giá, lựa chọn mô hình công nghệ mới.