NTTH-LTMQT(II)-CHK31-22D1LAW51302-T7&CN-HKD-2022

Trên cơ sở các kiến thức nền tảng về Luật thương mại quốc tế ở cấp bậc cử nhân, sau khi kết thúc khoá học này, học viên cao học được trang bị những kiến thức nâng cao, cập nhật và chuyên sâu về luật thương mại quốc tế trong bối cảnh hoàn thiện thể chế pháp luật Việt Nam và nâng cao chất lượng đội ngũ nghiên cứu và thực hành luật đáp ứng các yêu cầu của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng. Học viên sẽ tìm hiểu những kiến thức chuyên sâu từ lý luận tới thực tiễn về một số chủ đề như: (i) Thương mại quốc tế và WTO; (ii) Giải quyết tranh chấp về các biện pháp phòng vệ thương mại trong khuôn khổ WTO và sự tham gia của Việt Nam; (iii) Các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (NGA) và xu hướng vận động của luật thương mại quốc tế; (iv) CISG và vấn đề hoàn thiện pháp luật Việt Nam điều chỉnh trong lĩnh vực hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế; (v) Các hợp đồng mẫu thông dụng trong thương mại quốc tế; (vi) Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế giữa các thương nhân.