Phương pháp nghiên cứu khoa học - CN - 5-2022

Phương pháp nghiên cứu khoa học giúp cho học viên cao học xác định các vấn đề cần giải quyết hay cần nghiên cứu liên quan kinh doanh. Từ đó, đề xuất các nghiên cứu nhằm giải quyết vấn đề. Để thực hiện được việc này, môn học sẽ trang bị cho học viên các kiến thức căn bản về các dạng nghiên cứu, các thiết kế nghiên cứu, các phương pháp nghiên cứu, cách thức thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu và báo cáo kết quả nghiên cứu. Môn học cung cấp các kiến thức nền tảng, kỹ năng quan trọng để học viên hiểu được quá trình thực hiện độc lập một công trình nghiên cứu hàn lâm hoặc nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Môn học này liên quan đến các môn học trước như thống kê ứng dụng trong kinh doanh và quản lý cũng như các môn học song song hoặc kế thừa như Quản trị Marketing, Hành vi tổ chức, Quản trị nguồn nhân lực…