NTTH-LTMQT NÂNG CAO-CHVL-22D1INT61100601-T7&CN-HKD-2022

Trên cơ sở các kiến thức nền tảng về Luật thương mại quốc tế ở cấp bậc cử nhân, sau khi kết thúc khoá học này, học viên cao học được trang bị những kiến thức nâng cao, cập nhật và chuyên sâu về luật thương mại quốc tế trong bối cảnh hoàn thiện thể chế pháp luật Việt Nam và nâng cao chất lượng đội ngũ nghiên cứu và thực hành luật đáp ứng các yêu cầu của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng.