NTTH-LCT-22D1LAW51102102-T3(C)-HKD-2022

Nền kinh tế nước ta đang trên đà phát triển, hội nhập mạnh mẽ với kinh tế khu vực và thế giới. Cùng với những thuận lợi của bối cảnh này, một trong các thách thức làm cản trở sự phát triển lành mạnh của thị trường là: (i) sự nở rộ hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (ii) hiện tượng lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền gây hạn chế cạnh tranh của các doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp lớn. Trong bối cảnh đó, với sứ mệnh bảo vệ cuộc cạnh tranh tự do và lành mạnh giữa các doanh nghiệp, Luật Cạnh tranh ra đời và ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển chung của nền kinh tế. 

Môn học Luật cạnh tranh bao gồm ba nội dung chính: (1) Nghiên cứu quy định pháp luật kiểm soát hành vi hạn chế cạnh tranh dưới các hình thức: thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền và tập trung kinh tế (2) Nghiên cứu quy định pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh (3) Tìm hiểu quy trình tố tụng cạnh tranh.