NTTH-PLXNK-22D1LAW5110490-T7(C)-HKD-2022

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về pháp luật về xuất nhập khẩu và hải quan - một yêu cầu quan trọng trong đào tạo cử nhân Luậtkinh doanh, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng. Sau khi học xong học phần này, sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức bao quát từ lý luận tới thực tiễn về: (i) Tổng quan pháp luật về xuất nhập khẩu và hải quan; (ii) Pháp luật về hải quan trong hoạt động xuất nhập khẩu; (iii) Hợp đồng trong lĩnh vực xuất nhập khẩu; (iv) Pháp luật về thanh toán và bảo hiểm trong hoạt động xuất nhập khẩu; (v) Vi phạm và xử lý vi phạm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và hải quanđể từ đó có thể bước đầu xử lý được những vấn đề pháp lý cơ bản phát sinh trong lĩnh vực được đào tạo.