NTTH-LTMQT2-22D1LAW51101203-T7(S)-HKD-2022

Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về luật thương mại quốc tế- một yêu cầu quan trọng trong đào tạo cử nhân Luật kinh doanh, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộngTừ GATT 1947 cho đến sự ra đời của định chế thương mại toàn cầu là WTO, từ các hiệp định thương mại tự do truyền thống cho đến sự hình thành và phát triển mạnh mẽ của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới hiện nay, luật thương mại quốc tế đã có những sự thay đổi cơ bản, tác động lớn tới quá trình hội nhập và phát triển kinh tế của các quốc gia. Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu luật thương mại quốc tế gắn liền với các thiết chế thương mại quốc tế điển hình là một yêu cầu cấp thiết đối với các nhà thực hành luật tương lai.