Kiểm tra cuối đợt học Sinh hoạt cuối khóa (năm 4) K46 ĐHCQ

  • Hình thức thi: trắc nghiệm trực tuyến 40 câu (không sử dụng camera giám sát), được phép tham khảo tài liệu, thời gian làm bài 30 phút.
  • Thời gian thi: tự chọn trong khung giờ 08g00 01/10/2023 - 16g00 01/10/2023.
  • Tài khoản thi: sử dụng tài khoản student.ueh.edu.vn hoặc Email UEH (có dạng xxx@st.ueh.edu.vn)