Kiểm tra cuối đợt học Sinh hoạt giữa khóa (năm 3) K47 ĐHCQ

  • Hình thức thi: trắc nghiệm trực tuyến 40 câu (không sử dụng camera giám sát), được phép tham khảo tài liệu, thời gian làm bài 30 phút.
  • Thời gian thi: tự chọn trong khung giờ 08g00 30/9/2023 - 16g00 30/9/2023.
  • Tài khoản thi: sử dụng tài khoản student.ueh.edu.vn hoặc Email UEH (có dạng xxx@st.ueh.edu.vn)
---------------------------------------------------------

PHÒNG THI ẢO
  • Sinh viên truy cập phòng thi ảo để xem hướng dẫn và giao tiếp với cán bộ coi thi.
  • Có thể rời phòng thi ảo để làm bài, không cần báo nộp bài với cán bộ coi thi.
  • Yêu cầu đăng nhập phòng thi ảo bằng tài khoản Microsoft Teams UEH

BOX01: Mã số sinh viên trong dãy số từ 31211020001 đến 31211022000

Link truy cập tại ĐÂY

BOX02: Mã số sinh viên trong dãy số từ 31211022001 đến 31211024000

Link truy cập tại ĐÂY

BOX03: Mã số sinh viên trong dãy số từ 31211024001 đến 31211026000

Link truy cập tại ĐÂY

BOX04: Mã số sinh viên trong dãy số từ 31211026001 trở lên, sinh viên Phân hiệu Vĩnh Long, sinh viên ISB, và sinh viên chuyển khóa

Link truy cập tại ĐÂY