Chương trình Sinh hoạt giữa khóa (năm 3) K47 ĐHCQ

Sinh viên cần đăng nhập trang LMS UEH bằng tài khoản sinh viên (trang student.ueh.edu.vn) hoặc Email UEH (có dạng xxx@st.ueh.edu.vn) được cấp sau khi hoàn tất thủ tục nhập học (không sử dụng Gmail cá nhân).

Sau đó, truy cập khóa học và hoàn thành các hoạt động theo phần mô tả hướng dẫn.