Chiến lược Marketing - Mar.Stra

Chiến lược Marketing là môn học giúp sinh viên vận dụng kiến thức cơ bản và những kiến thức Marketing vào trong giải quyết 2 vấn đề chính của kinh doanh: Thứ nhất là ra quyết định các hoạt động Marketing nói chung, trong đó không loại trừ phải xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành Marketing tại Doanh nghiệp. Thứ hai là hoạch định chiến lược và các bước thực thi Marketing (marketing strategy và planning). Vì thế môn học sẽ thiết kế học tập đang xen giữa tình huống (được viết và trình bày dưới sự dẫn dắt phân tích của Giảng viên) và các lý thuyết cơ bản chung. Tình huống thảo luận trên từng bài giảng, tình huống lớn và hơn 10 tình huống nhỏ cùng với dự án kết thúc môn học.