Quản trị chất lượng VB2K24-2 AD1

  1. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về chất lượng và quản trị chất lượng; các mô hình quản trị chất lượng tiên tiến; cách thức xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả hệ thống quản trị chất lượng trong các tổ chức nhằm góp phần tạo ra những sản phẩm, dịch vụ có chất lượng, phù hợp với nhu cầu thị trường; nguyên tắc và các phương pháp đánh giá chất lượng, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng.

  1. Mục tiêu của học phần: Kết thúc học phần, sinh viên phải:

(1)   Hiểu rõ các khái niệm cơ bản về chất lượng và quản trị chất lượng cũng như vai trò của quản trị chất lượng đối với sự thành công của tổ chức.

(2)   Hiểu rõ các nguyên tắc và các chức năng của quản lý chất lượng.

(3)   Hiểu và có khả năng sử dụng một số kỹ thuật quản lý chất lượng.

(4)   Nhận biết được các phương pháp đánh giá chất lượng, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng và có khả năng ứng dụng các phương pháp đánh giá.

(5)   Hiểu được bản chất của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9000.

(6)   Có kỹ năng làm việc theo nhóm.