IMC_24D3MAR50319501

In today’s marketing environment, promotion involves integrated marketing communication (IMC).  In a nutshell, IMC involves bringing together a variety of different communication tools to deliver a common message and make a desired impact on customers’ perceptions and behavior. Effective marketing communication is goal directed, and it is aligned with an organization’s marketing strategy. It aims to deliver a particular message to a specific audience with a targeted purpose of altering perceptions and/or behavior. Integrated marketing communication (IMC) makes  marketing activity more efficient and effective because it relies on multiple communication methods and customer touch points to deliver a consistent message in multiple means and in more compelling ways.

QUẢNG CÁO - 23C3ADV40303801

Advertising is a subject of creativity and commitment. Advertising plays an important role in the daily life of people as it not only promotes awareness among social capitals but also it enhances the behavioral change in the consumers. This subject is very interesting and full of scientific approaches, thus, it’s better to say here that it is a backbone of management as it focuses on analysis, planning, control and decision making activities.

QUẢNG CÁO

Advertising is a subject of creativity and commitment. Advertising plays an important role in the daily life of people as it not only promotes awareness among social capitals but also it enhances the behavioral change in the consumers. This subject is very interesting and full of scientific approaches, thus, it’s better to say here that it is a backbone of management as it focuses on analysis, planning, control and decision making activities.

Quản trị thương hiệu - 23D4MAR50302901

Môn học này được thiết kế cho sinh viên bậc cử nhân đại học ngành Marketing, Thương mại. Môn học này trình bày những kiến thức về thiết kế, quản trị, xây dựng và quảng bá thương hiệu dưới góc độ là doanh nghiệp hay tổ chức. Học phần sẽ giúp sinh viên nâng cao nhận thức về sự cần thiết của quản trị thương hiệu trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp; có những kỹ năng cần thiết trong việc xây dựng và quảng bá thương hiệu trong bối cảnh hội nhập kinh tế hiện nay. Trên cơ sở đó, khi ra trường sinh viên có thể hoạch định và tổ chức thực hiện hoạt động này tại các doanh nghiệp một cách hiệu quả


Quản trị phát triển sản phẩm mới - 23D3NEW40303403

Đây là môn học được thiết kế như một dự án phát triển sản phẩm mới trong doanh nghiệp, các buổi học lý thuyết và các tài liệu trực tuyến sẽ bổ trợ những kiến thức bổ sung giúp cho người học có thể hoàn thành được dự án. Đồng thời, môn học cũng giúp sinh viên nâng cao các năng lực tổng hợp như tư duy, giao tiếp, hợp tác, và nghiên cứu; điều này giúp sinh viên hình thành khả năng làm việc với tác phong chuyên nghiệp và ứng phó được với môi trường luôn biến đổi.

QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU - 23D1MAR50302902

Môn học này được thiết kế cho sinh viên bậc cử nhân đại học ngành Marketing, Thương mại. Môn học này trình bày những kiến thức về thiết kế, quản trị, xây dựng và quảng bá thương hiệu dưới góc độ là doanh nghiệp hay tổ chức. Học phần sẽ giúp sinh viên nâng cao nhận thức về sự cần thiết của quản trị thương hiệu trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp; có những kỹ năng cần thiết trong việc xây dựng và quảng bá thương hiệu trong bối cảnh hội nhập kinh tế hiện nay. Trên cơ sở đó, khi ra trường sinh viên có thể hoạch định và tổ chức thực hiện hoạt động này tại các doanh nghiệp một cách hiệu quả

Marketing căn bản - 22C2MAR50300102

Cung cấp kiến thức cơ bản của hoạt động Marketing như:

- Nghiên cứu thị trường;
- Môi trường Marketing của doanh nghiệp;
- Nhận dạng nhu cầu và hành vi khách hàng;
- Nhận dạng thị trường doanh nghiệp;
- Và các chiến lược Marketing cụ thể.

Quản trị và phát triển sản phẩm mới - 22C2MAR50303501

Đây là môn học được thiết kế như một dự án phát triển sản phẩm mới trong doanh nghiệp, các buổi học lý thuyết và các tài liệu trực tuyến sẽ bổ trợ những kiến thức bổ sung giúp cho người học có thể hoàn thành được dự án. Đồng thời, môn học cũng giúp sinh viên nâng cao các năng lực tổng hợp như tư duy, giao tiếp, hợp tác, và nghiên cứu; điều này giúp sinh viên hình thành khả năng làm việc với tác phong chuyên nghiệp và ứng phó được với môi trường luôn biến đổi.