Dịch vụ mạng Internet - Sáng thứ 3 [24D1INF50902501]

- Dịch vụ mạng Internet | 24D1INF50902501

- Thời gian: Từ 12/03/2024 - 14/05/2024

- Địa điểm: B2-511 - 279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10, Tp. HCM

Dịch vụ mạng Internet - Sáng thứ 4 [22C1INF50902501]

Mục tiêu của học phần nhằm cung cấp những kiến thức tổng quan về Internet, giúp sinh viên hiểu về cấu trúc và nguyên tắc hoạt động của mạng Internet. Học phần cũng trình bày về những dịch vụ căn bản trên nền tảng Internet như Web, Email, Chat, dịch vụ thương mại điện tử, dịch vụ đám mây và một số cách thức triển khai đưa vào sử dụng các dịch này trong tổ chức.

Dịch vụ mạng Internet - Sáng thứ 6 - [22C1INF50902503]

Mục tiêu của học phần nhằm cung cấp những kiến thức tổng quan về Internet, giúp sinh viên hiểu về cấu trúc và nguyên tắc hoạt động của mạng Internet. Học phần cũng trình bày về những dịch vụ căn bản trên nền tảng Internet như Web, Email, Chat, dịch vụ thương mại điện tử, dịch vụ đám mây và một số cách thức triển khai đưa vào sử dụng các dịch này trong tổ chức.