Tài chính cho nhà Quản trị

Môn học tài chính dành cho nhà quản trị được giảng dạy nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức, khung phân tích và kỹ năng phân tích cơ bản về tài chính cho chủ sở hữu của doanh nghiệp trong quá trình ra quyết định về tài chính một cách hữu hiệu nhất để thực hiện được mục tiêu mà doanh nghiệp đặt ra. Môn học này tập trung vào các quyết định tài chính của nhà quản trị, giới thiệu cho người học nhiều thách thức về tài chính phải đối mặt bởi nhà quản trị doanh nghiệp và làm thế nào bắt đầu xác định vấn đề, thiết lập các tiêu chí đánh giá quan trọng và tạo ra các lựa chọn tài chính khả thi để hỗ trợ việc ra quyết định có thể ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp.