Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu - DH48KM002 - Sáng thứ 4

Chào mừng các bạn đến với học phần Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu,

Học phần sẽ bắt đầu từ ngày 03/01/2024 - 06/03/2024, sáng thứ 4 07g10-11g30 hàng tuần tại Cơ sở N (N1-502)

Online: thứ 4 ngày 31/01 và 21/2

Mã lớp 24D1BUS50317906


Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu - DH47MR003 - Sáng thứ 6

Chào mừng các bạn đến với học phần Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu,

Học phần sẽ bắt đầu từ ngày 13/10/2023 - 01/12/2023, sáng thứ 6 07g10-11g30 hàng tuần tại Cơ sở N.

N2-203 (8/11-N2-502)

Mã lớp 23C1BUS50317905


Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu - DH47MR002 - Sáng thứ 5

Chào mừng các bạn đến với học phần Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu,

Học phần sẽ bắt đầu từ ngày 05/10/2023 - 30/11/2023, sáng thứ 5 07g10-11g30 hàng tuần tại Cơ sở B.

B1-803

B2-306 (2/11)

Mã lớp 23C1BUS50317904 


Quản trị chuỗi cung ứng - DH46HQ001

Mã lớp học phần: 22C1BUS50304801 - Tên lớp học phần: Quản trị chuỗi cung ứng

CHIỀU THỨ NĂM HẰNG TUẦN - B2-205