Thông lệ trong thương mại quốc tế (HKC2022 - Tối thứ 5 & thứ 7)

Môn học cung cấp kiến thức về tầm quan trọng, vai trò của thông lệ trong kinh doanh quốc tế; đồng thời tăng cường nhận thức của người học giúp họ đánh giá được tác động của các định chế, thông lệ Quốc tế mang tính pháp lý tác động đến kinh doanh. Sinh viên sẽ xây dựng được hiểu biết về môi trường mang tính pháp lý để xây dựng chiến lược & Hợp đồng kinh doanh Quốc tế. Ngoài ra, sinh viên sẽ phát triển kỹ năng phân tích, tranh luận, vận dụng các định chế mang tính pháp lý trong kinh doanh Quốc tế. Môn học sẽ giúp hoàn thiện kiến thức và tư duy phân tích của sinh viên về môi trường kinh doanh quốc tế, chú trọng vào hoạt động thương mại quốc tế.


Thông lệ trong thương mại quốc tế

Môn học cung cấp kiến thức về tầm quan trọng, vai trò của thông lệ trong kinh doanh quốc tế; đồng thời tăng cường nhận thức của người học giúp họ đánh giá được tác động của các định chế, thông lệ Quốc tế mang tính pháp lý tác động đến kinh doanh. Sinh viên sẽ xây dựng được hiểu biết về môi trường mang tính pháp lý để xây dựng chiến lược & Hợp đồng kinh doanh Quốc tế. Ngoài ra, sinh viên sẽ phát triển kỹ năng phân tích, tranh luận, vận dụng các định chế mang tính pháp lý trong kinh doanh Quốc tế. Môn học sẽ giúp hoàn thiện kiến thức và tư duy phân tích của sinh viên về môi trường kinh doanh quốc tế, chú trọng vào hoạt động thương mại quốc tế.