24D5LAW51106801 LUẬT KHIẾU NẠI VÀ TỐ CÁO

Luật Khiếu nại, tố cáo là môn học nghiên cu các vấn đề khoa học pháp lý liên quan đến vic ghi nhn và thực hiện quyn của người dân khi khiếu nại, tố cáo. Thông qua môn học Luật khiếu nại, tố cáo góp phần giúp sinh viên có được nhn thức và công cụ cần thiết để bảo vệ công lý, bảo vquyn con người, quyn công dân thông qua quyền khiếu nại, tố cáo.


KỸ NĂNG SOẠN THẢO VĂN BẢN PHÁP LÝ - 23C1LAW51109904

Kỹ năng soạn thảo văn bản là môn khoa học pháp lý chuyên ngành cung cấp cho người học hệ thống văn bản trong thực tiễn hành nghề luật, trong đó tập trung vào hệ thống văn bản hành chính mang tính chất quản lý, điều hành cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, người học được cung cấp những kỹ năng liên quan đến nhận diện cấu trúc, yêu cầu về ngôn ngữ, văn phong của từng loại văn bản; kỹ năng thu thập thông tin dữ liệu cần thiết cho việc soạn thảo văn bản phù hợp với yêu cầu về nội dung của từng loại văn bản.


MÔN LUẬT HIẾN PHÁP - 22D9LAW51106102 - LỚP VĨNH LONG

Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức căn bản về: quá trình hình thành và phát triển, các chủ đề chính, các phương pháp tiếp cận của khoa học luật hiến pháp; các vấn đề hiến pháp tổng quát và các vấn đề hiến pháp Việt Nam được đặt trong một bối cảnh so sánh. Cụ thể, các vấn đề được chia làm 8 nhóm như sau:

 (1) các vấn đề dẫn luận;

 (2) các quan niệm căn bản về hiến pháp và lịch sử lập hiến;

 (3) các quy trình hiến pháp căn bản gồm quy trình lập hiến, quy trình trưng cầu dân ý, và quy trình bầu cử;

 (4) các mô hình chính quyền;

 (5) các thể chế căn bản;

 (6) các quyền hiến định;

 (7) bảo vệ hiến pháp và tài phán hiến pháp;

 (8) các xu hướng của luật hiến pháp..