MÔN LUẬT HIẾN PHÁP - 22D9LAW51106102 - LỚP VĨNH LONG

Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức căn bản về: quá trình hình thành và phát triển, các chủ đề chính, các phương pháp tiếp cận của khoa học luật hiến pháp; các vấn đề hiến pháp tổng quát và các vấn đề hiến pháp Việt Nam được đặt trong một bối cảnh so sánh. Cụ thể, các vấn đề được chia làm 8 nhóm như sau:

 (1) các vấn đề dẫn luận;

 (2) các quan niệm căn bản về hiến pháp và lịch sử lập hiến;

 (3) các quy trình hiến pháp căn bản gồm quy trình lập hiến, quy trình trưng cầu dân ý, và quy trình bầu cử;

 (4) các mô hình chính quyền;

 (5) các thể chế căn bản;

 (6) các quyền hiến định;

 (7) bảo vệ hiến pháp và tài phán hiến pháp;

 (8) các xu hướng của luật hiến pháp..