VTT, Luật Môi Trường, HPTC.LA01, Tối 7, B2-302, 08/10/22 - 26/11/22

Môn học Luật Môi Trường hướng đến các mục tiêu:

1. Trang bị cho người học kiến thức về môi trường, khoa học môi trường, những quan điểm, học thuyết về môi trường và pháp luật về môi trường.

2. Giúp người học hiểu đúng quy định của pháp luật về môi trường trên cơ sở nắm bắt được mối quan hệ giữa pháp luật về môi trường.

3. Giúp người học hình thành kĩ năng tìm kiếm, đọc hiểu những văn bản pháp luật về môi trường và những tài liệu liên quan; phân tích, đánh giá, bình luận và vận dụng các quy định của pháp luật về môi trường.

Nội dung môn học bao gồm 3 phần:

- Phần 1: Khái niệm Luật Môi Trường

Phần này giới thiệu các vấn đề lý luận về Luật môi trường như cách hiểu một số thuật ngữ, định nghĩa Luật Môi Trường, đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của Luật Môi Trường, các nguyên tắc đặc thù của Luật Môi Trường.

- Phần 2: Pháp luật Việt Nam về môi trường 

Phần này giới thiệu những nội dung của các văn bản pháp luật Việt Nam về môi trường như đánh giá môi trường, quản lý chất thải, vệ sinh môi trường, tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa, giải quyết tranh chấp môi trường.

- Phần 3: Luật quốc tế về môi trường 

Phần này giới thiệu nội dung của các điều ước quốc tế về môi trường như: luật quốc tế về biến đổi khí hậu, luật quốc tế về bảo vệ tầng ôzôn, luật quốc tế về đa dạng sinh học, luật quốc tế về di sản.




Luật Môi Trường

Môn Luật Môi Trường cung cấp cho người học các kiến thức lý luận về môi trường, luật môi trường, các nguyên tắc của luật môi trường, các quy định pháp luật về quản lý, khai thác và bảo vệ môi trường.