CTELG - THẨM ĐỊNH GIÁ ỨNG DỤNG: DOANH NGHIỆP & TÀI SẢN VÔ HÌNH - ABV11

Khoá huấn luyện được xây dựng để giúp người học tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp (từ các công ty nhỏ đến niêm yết) và tài sản vô hình (nhãn hiệu). Chương trình được thiết kế để thu hút các học viên từ cấp độ trung cấp đến nâng cao, vì họ cần phát triển hoặc làm mới kiến thức cũng như cách thức áp dụng các mô hình thẩm định giá mới nhất về doanh nghiệp và tài sản vô hình vào thực tế.


CTELG - THẨM ĐỊNH GIÁ ỨNG DỤNG: DOANH NGHIỆP & TÀI SẢN VÔ HÌNH - ABV10

Khoá huấn luyện được xây dựng để giúp người học tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp (từ các công ty nhỏ đến niêm yết) và tài sản vô hình (nhãn hiệu). Chương trình được thiết kế để thu hút các học viên từ cấp độ trung cấp đến nâng cao, vì họ cần phát triển hoặc làm mới kiến thức cũng như cách thức áp dụng các mô hình thẩm định giá mới nhất về doanh nghiệp và tài sản vô hình vào thực tế.