Hệ thống thông tin quản lý (24D3INF50900804) - MIS (Tối thứ 2, GV: TS. Nguyễn Quốc Hùng) - HKĐ 2024

Hệ thống thông tin đóng vai trò trung tâm trong nhiều khía cạnh của hoạt động kinh doanh, và là một trong các bộ phận chức năng quan trọng nhất tạo nên sự thành công của mọi tổ chức kinh tế xã hội hiện đại. Môn học này giới thiệu cho sinh viên về các HTTT, vai trò của các HTTT trong môi trường kinh doanh hiện đại, những vấn đề cần cân nhắc trong việc phát triển và quản trị các HTTT nhằm góp phần tạo ra những hàng hoá và dịch vụ có chất lượng cao và dành được lợi thế cạnh tranh. Môn học cũng trình bày cơ sở Công nghệ thông tin của các HTTT, các vấn đề về  riêng tư và bảo mật thông tin, đạo đức và xã hội có liên quan.

Hệ thống thông tin quản lý (24D1INF50900805) - MIS (Chiều thứ 3/thứ 5, GV: TS. Nguyễn Quốc Hùng) - HKC 2024

Hệ thống thông tin đóng vai trò trung tâm trong nhiều khía cạnh của hoạt động kinh doanh, và là một trong các bộ phận chức năng quan trọng nhất tạo nên sự thành công của mọi tổ chức kinh tế xã hội hiện đại. Môn học này giới thiệu cho sinh viên về các HTTT, vai trò của các HTTT trong môi trường kinh doanh hiện đại, những vấn đề cần cân nhắc trong việc phát triển và quản trị các HTTT nhằm góp phần tạo ra những hàng hoá và dịch vụ có chất lượng cao và dành được lợi thế cạnh tranh. Môn học cũng trình bày cơ sở Công nghệ thông tin của các HTTT, các vấn đề về  riêng tư và bảo mật thông tin, đạo đức và xã hội có liên quan.