CTELG - THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ - DAN2301

Chương trình tập huấn Thẩm định dự án đầu tư cung cấp cho người học cái nhìn tổng quát về hoạt động thẩm định dự án; cung cấp kiến thức cơ bản liên quan đến cách thức để tiến hành thẩm định độc lập một dự án đầu tư. Chương trình được chia thành các chủ đề và người học sẽ được cung cấp thêm các bài tập tình huống để thực hành thêm ngoài giờ học. Các buổi học sẽ tập trung phân tích và thảo luận các ví dụ để minh họa và làm rõ các luận điểm lý thuyết được trình bày trong từng bài giảng (được gửi trước cho học viên làm tài liệu tham khảo trước khóa học). 

Bên cạnh đó, trong quá trình học, học viên còn được giảng viên so sánh những điểm khác biệt cần lưu ý giữa thẩm định dự án đầu tư và thẩm định giá doanh nghiệp. CTELG - THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ - DAN2206

Chương trình tập huấn Thẩm định dự án đầu tư cung cấp cho người học cái nhìn tổng quát về hoạt động thẩm định dự án; cung cấp kiến thức cơ bản liên quan đến cách thức để tiến hành thẩm định độc lập một dự án đầu tư. Chương trình được chia thành các chủ đề và người học sẽ được cung cấp thêm các bài tập tình huống để thực hành thêm ngoài giờ học. Các buổi học sẽ tập trung phân tích và thảo luận các ví dụ để minh họa và làm rõ các luận điểm lý thuyết được trình bày trong từng bài giảng (được gửi trước cho học viên làm tài liệu tham khảo trước khóa học). 

Bên cạnh đó, trong quá trình học, học viên còn được giảng viên so sánh những điểm khác biệt cần lưu ý giữa thẩm định dự án đầu tư và thẩm định giá doanh nghiệp. 


CTELG - THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ - DAN2205

Chương trình tập huấn Thẩm định dự án đầu tư cung cấp cho người học cái nhìn tổng quát về hoạt động thẩm định dự án; cung cấp kiến thức cơ bản liên quan đến cách thức để tiến hành thẩm định độc lập một dự án đầu tư. Chương trình được chia thành các chủ đề và người học sẽ được cung cấp thêm các bài tập tình huống để thực hành thêm ngoài giờ học. Các buổi học sẽ tập trung phân tích và thảo luận các ví dụ để minh họa và làm rõ các luận điểm lý thuyết được trình bày trong từng bài giảng (được gửi trước cho học viên làm tài liệu tham khảo trước khóa học). 

Bên cạnh đó, trong quá trình học, học viên còn được giảng viên so sánh những điểm khác biệt cần lưu ý giữa thẩm định dự án đầu tư và thẩm định giá doanh nghiệp. 

CTELG - THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ - DAN2204

Chương trình tập huấn Thẩm định dự án đầu tư cung cấp cho người học cái nhìn tổng quát về hoạt động thẩm định dự án; cung cấp kiến thức cơ bản liên quan đến cách thức để tiến hành thẩm định độc lập một dự án đầu tư. Chương trình được chia thành các chủ đề và người học sẽ được cung cấp thêm các bài tập tình huống để thực hành thêm ngoài giờ học. Các buổi học sẽ tập trung phân tích và thảo luận các ví dụ để minh họa và làm rõ các luận điểm lý thuyết được trình bày trong từng bài giảng (được gửi trước cho học viên làm tài liệu tham khảo trước khóa học). 

Bên cạnh đó, trong quá trình học, học viên còn được giảng viên so sánh những điểm khác biệt cần lưu ý giữa thẩm định dự án đầu tư và thẩm định giá doanh nghiệp. 


CTELG - THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ - DAN2203

Chương trình tập huấn Thẩm định dự án đầu tư cung cấp cho người học cái nhìn tổng quát về hoạt động thẩm định dự án; cung cấp kiến thức cơ bản liên quan đến cách thức để tiến hành thẩm định độc lập một dự án đầu tư. Chương trình được chia thành các chủ đề và người học sẽ được cung cấp thêm các bài tập tình huống để thực hành thêm ngoài giờ học. Các buổi học sẽ tập trung phân tích và thảo luận các ví dụ để minh họa và làm rõ các luận điểm lý thuyết được trình bày trong từng bài giảng (được gửi trước cho học viên làm tài liệu tham khảo trước khóa học). 

Bên cạnh đó, trong quá trình học, học viên còn được giảng viên so sánh những điểm khác biệt cần lưu ý giữa thẩm định dự án đầu tư và thẩm định giá doanh nghiệp. 


CTELG - THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ - DAN2202

Chương trình đào tạo Thẩm định dự án đầu tư cung cấp cho người học cái nhìn tổng quát về hoạt động thẩm định dự án; cung cấp kiến thức cơ bản liên quan đến cách thức để tiến hành thẩm định độc lập một dự án đầu tư. Chương trình được chia thành các chủ đề và người học sẽ được cung cấp thêm các bài tập tình huống để thực hành thêm ngoài giờ học. Các buổi học sẽ tập trung phân tích và thảo luận các ví dụ để minh họa và làm rõ các luận điểm lý thuyết được trình bày trong từng bài giảng (được gửi trước cho học viên làm tài liệu tham khảo trước khóa học). 

Bên cạnh đó, trong quá trình học, học viên còn được giảng viên so sánh những điểm khác biệt cần lưu ý giữa thẩm định dự án đầu tư và thẩm định giá doanh nghiệp. 


CTELG - THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ - DAN2201

Chương trình đào tạo Thẩm định dự án đầu tư cung cấp cho người học cái nhìn tổng quát về hoạt động thẩm định dự án; cung cấp kiến thức cơ bản liên quan đến cách thức để tiến hành thẩm định độc lập một dự án đầu tư. Chương trình được chia thành các chủ đề và người học sẽ được cung cấp thêm các bài tập tình huống để thực hành thêm ngoài giờ học. Các buổi học sẽ tập trung phân tích và thảo luận các ví dụ để minh họa và làm rõ các luận điểm lý thuyết được trình bày trong từng bài giảng (được gửi trước cho học viên làm tài liệu tham khảo trước khóa học). 

Bên cạnh đó, trong quá trình học, học viên còn được giảng viên so sánh những điểm khác biệt cần lưu ý giữa thẩm định dự án đầu tư và thẩm định giá doanh nghiệp.