CTELG - BẤT ĐỘNG SẢN - BDS2301

Chương trình đào tạo Kiến thức hành nghề Môi giới bất động sản và Điều hành sàn giao dịch bất động sản được thiết kế theo chương trình khung của Bộ Xây dựngđồng thời, bổ sung các nội dung mang tính ứng dụng thực tiễn nhằm trang bị cho người học kiến thức, kinh nghiệm, và kỹ năng để người học có thể độc lập thực hiện một cuộc môi giới bất động sản và điều hành sàn giao dịch bất động sản.

Với đối tượng học rất đa dạng về ngành nghề và chuyên môn, mỗi chương trình đào tạo (Kiến thức hành nghề Môi giới bất động sản và Điều hành sàn giao dịch bất động sản) được chia làm hai phần chính: (1) Kiến thức chung  (2) Kiến thức chuyên môn, được thiết kế thành các chuyên đề: Pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản, Thị trường bất động sản, Đầu tư kinh doanh bất động sản, Phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản, Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản, Tổ chức điều hành sàn giao dịch bất động sản, Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản, và chuyên đề Thực hành.

Bên cạnh kiến thức về môi giới và điều hành sàn giao dịch bất động sản, chương trình còn hướng đến trang bị cho người học các kiến thức về pháp luật, phòng chống rửa tiền để người học có thể chủ động trong việc thực hiện một cuộc môi giới và điều hành sàn giao dịch bất động sản tuân thủ các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.CTELG - BẤT ĐỘNG SẢN - BDS2210

Chương trình đào tạo Kiến thức hành nghề Môi giới bất động sản và Điều hành sàn giao dịch bất động sản được thiết kế theo chương trình khung của Bộ Xây dựngđồng thời, bổ sung các nội dung mang tính ứng dụng thực tiễn nhằm trang bị cho người học kiến thức, kinh nghiệm, và kỹ năng để người học có thể độc lập thực hiện một cuộc môi giới bất động sản và điều hành sàn giao dịch bất động sản.

Với đối tượng học rất đa dạng về ngành nghề và chuyên môn, mỗi chương trình đào tạo (Kiến thức hành nghề Môi giới bất động sản và Điều hành sàn giao dịch bất động sản) được chia làm hai phần chính: (1) Kiến thức chung  (2) Kiến thức chuyên môn, được thiết kế thành các chuyên đề: Pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản, Thị trường bất động sản, Đầu tư kinh doanh bất động sản, Phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản, Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản, Tổ chức điều hành sàn giao dịch bất động sản, Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản, và chuyên đề Thực hành.

Bên cạnh kiến thức về môi giới và điều hành sàn giao dịch bất động sản, chương trình còn hướng đến trang bị cho người học các kiến thức về pháp luật, phòng chống rửa tiền để người học có thể chủ động trong việc thực hiện một cuộc môi giới và điều hành sàn giao dịch bất động sản tuân thủ các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.


Giáo viên: Trâm Nguyễn

CTELG - BẤT ĐỘNG SẢN - BDS2209

Chương trình đào tạo Kiến thức hành nghề Môi giới bất động sản và Điều hành sàn giao dịch bất động sản được thiết kế theo chương trình khung của Bộ Xây dựngđồng thời, bổ sung các nội dung mang tính ứng dụng thực tiễn nhằm trang bị cho người học kiến thức, kinh nghiệm, và kỹ năng để người học có thể độc lập thực hiện một cuộc môi giới bất động sản và điều hành sàn giao dịch bất động sản.

Với đối tượng học rất đa dạng về ngành nghề và chuyên môn, mỗi chương trình đào tạo (Kiến thức hành nghề Môi giới bất động sản và Điều hành sàn giao dịch bất động sản) được chia làm hai phần chính: (1) Kiến thức chung  (2) Kiến thức chuyên môn, được thiết kế thành các chuyên đề: Pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản, Thị trường bất động sản, Đầu tư kinh doanh bất động sản, Phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản, Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản, Tổ chức điều hành sàn giao dịch bất động sản, Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản, và chuyên đề Thực hành.

Bên cạnh kiến thức về môi giới và điều hành sàn giao dịch bất động sản, chương trình còn hướng đến trang bị cho người học các kiến thức về pháp luật, phòng chống rửa tiền để người học có thể chủ động trong việc thực hiện một cuộc môi giới và điều hành sàn giao dịch bất động sản tuân thủ các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.


CTELG - BẤT ĐỘNG SẢN - BDS2208

Chương trình đào tạo Kiến thức hành nghề Môi giới bất động sản và Điều hành sàn giao dịch bất động sản được thiết kế theo chương trình khung của Bộ Xây dựngđồng thời, bổ sung các nội dung mang tính ứng dụng thực tiễn nhằm trang bị cho người học kiến thức, kinh nghiệm, và kỹ năng để người học có thể độc lập thực hiện một cuộc môi giới bất động sản và điều hành sàn giao dịch bất động sản.

Với đối tượng học rất đa dạng về ngành nghề và chuyên môn, mỗi chương trình đào tạo (Kiến thức hành nghề Môi giới bất động sản và Điều hành sàn giao dịch bất động sản) được chia làm hai phần chính: (1) Kiến thức chung  (2) Kiến thức chuyên môn, được thiết kế thành các chuyên đề: Pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản, Thị trường bất động sản, Đầu tư kinh doanh bất động sản, Phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản, Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản, Tổ chức điều hành sàn giao dịch bất động sản, Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản, và chuyên đề Thực hành.

Bên cạnh kiến thức về môi giới và điều hành sàn giao dịch bất động sản, chương trình còn hướng đến trang bị cho người học các kiến thức về pháp luật, phòng chống rửa tiền để người học có thể chủ động trong việc thực hiện một cuộc môi giới và điều hành sàn giao dịch bất động sản tuân thủ các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.


CTELG - BẤT ĐỘNG SẢN - BDS2207

Chương trình đào tạo Kiến thức hành nghề Môi giới bất động sản và Điều hành sàn giao dịch bất động sản được thiết kế theo chương trình khung của Bộ Xây dựngđồng thời, bổ sung các nội dung mang tính ứng dụng thực tiễn nhằm trang bị cho người học kiến thức, kinh nghiệm, và kỹ năng để người học có thể độc lập thực hiện một cuộc môi giới bất động sản và điều hành sàn giao dịch bất động sản.

Với đối tượng học rất đa dạng về ngành nghề và chuyên môn, mỗi chương trình đào tạo (Kiến thức hành nghề Môi giới bất động sản và Điều hành sàn giao dịch bất động sản) được chia làm hai phần chính: (1) Kiến thức chung  (2) Kiến thức chuyên môn, được thiết kế thành các chuyên đề: Pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản, Thị trường bất động sản, Đầu tư kinh doanh bất động sản, Phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản, Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản, Tổ chức điều hành sàn giao dịch bất động sản, Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản, và chuyên đề Thực hành.

Bên cạnh kiến thức về môi giới và điều hành sàn giao dịch bất động sản, chương trình còn hướng đến trang bị cho người học các kiến thức về pháp luật, phòng chống rửa tiền để người học có thể chủ động trong việc thực hiện một cuộc môi giới và điều hành sàn giao dịch bất động sản tuân thủ các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.


CTELG - BẤT ĐỘNG SẢN - BDS2206

Chương trình đào tạo Kiến thức hành nghề Môi giới bất động sản và Điều hành sàn giao dịch bất động sản được thiết kế theo chương trình khung của Bộ Xây dựngđồng thời, bổ sung các nội dung mang tính ứng dụng thực tiễn nhằm trang bị cho người học kiến thức, kinh nghiệm, và kỹ năng để người học có thể độc lập thực hiện một cuộc môi giới bất động sản và điều hành sàn giao dịch bất động sản.

Với đối tượng học rất đa dạng về ngành nghề và chuyên môn, mỗi chương trình đào tạo (Kiến thức hành nghề Môi giới bất động sản và Điều hành sàn giao dịch bất động sản) được chia làm hai phần chính: (1) Kiến thức chung  (2) Kiến thức chuyên môn, được thiết kế thành các chuyên đề: Pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản, Thị trường bất động sản, Đầu tư kinh doanh bất động sản, Phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản, Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản, Tổ chức điều hành sàn giao dịch bất động sản, Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản, và chuyên đề Thực hành.

Bên cạnh kiến thức về môi giới và điều hành sàn giao dịch bất động sản, chương trình còn hướng đến trang bị cho người học các kiến thức về pháp luật, phòng chống rửa tiền để người học có thể chủ động trong việc thực hiện một cuộc môi giới và điều hành sàn giao dịch bất động sản tuân thủ các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.


CTELG - BẤT ĐỘNG SẢN - BDS2205

Chương trình đào tạo Kiến thức hành nghề Môi giới bất động sản và Điều hành sàn giao dịch bất động sản được thiết kế theo chương trình khung của Bộ Xây dựngđồng thời, bổ sung các nội dung mang tính ứng dụng thực tiễn nhằm trang bị cho người học kiến thức, kinh nghiệm, và kỹ năng để người học có thể độc lập thực hiện một cuộc môi giới bất động sản và điều hành sàn giao dịch bất động sản.

Với đối tượng học rất đa dạng về ngành nghề và chuyên môn, mỗi chương trình đào tạo (Kiến thức hành nghề Môi giới bất động sản và Điều hành sàn giao dịch bất động sản) được chia làm hai phần chính: (1) Kiến thức chung  (2) Kiến thức chuyên môn, được thiết kế thành các chuyên đề: Pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản, Thị trường bất động sản, Đầu tư kinh doanh bất động sản, Phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản, Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản, Tổ chức điều hành sàn giao dịch bất động sản, Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản, và chuyên đề Thực hành.

Bên cạnh kiến thức về môi giới và điều hành sàn giao dịch bất động sản, chương trình còn hướng đến trang bị cho người học các kiến thức về pháp luật, phòng chống rửa tiền để người học có thể chủ động trong việc thực hiện một cuộc môi giới và điều hành sàn giao dịch bất động sản tuân thủ các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.


CTELG - BẤT ĐỘNG SẢN - BDS2204

Chương trình đào tạo Kiến thức hành nghề Môi giới bất động sản và Điều hành sàn giao dịch bất động sản được thiết kế theo chương trình khung của Bộ Xây dựngđồng thời, bổ sung các nội dung mang tính ứng dụng thực tiễn nhằm trang bị cho người học kiến thức, kinh nghiệm, và kỹ năng để người học có thể độc lập thực hiện một cuộc môi giới bất động sản và điều hành sàn giao dịch bất động sản.

Với đối tượng học rất đa dạng về ngành nghề và chuyên môn, mỗi chương trình đào tạo (Kiến thức hành nghề Môi giới bất động sản và Điều hành sàn giao dịch bất động sản) được chia làm hai phần chính: (1) Kiến thức chung  (2) Kiến thức chuyên môn, được thiết kế thành các chuyên đề: Pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản, Thị trường bất động sản, Đầu tư kinh doanh bất động sản, Phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản, Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản, Tổ chức điều hành sàn giao dịch bất động sản, Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản, và chuyên đề Thực hành.

Bên cạnh kiến thức về môi giới và điều hành sàn giao dịch bất động sản, chương trình còn hướng đến trang bị cho người học các kiến thức về pháp luật, phòng chống rửa tiền để người học có thể chủ động trong việc thực hiện một cuộc môi giới và điều hành sàn giao dịch bất động sản tuân thủ các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.


CTELG - BẤT ĐỘNG SẢN - BDS2203

Chương trình đào tạo Kiến thức hành nghề Môi giới bất động sản và Điều hành sàn giao dịch bất động sản được thiết kế theo chương trình khung của Bộ Xây dựngđồng thời, bổ sung các nội dung mang tính ứng dụng thực tiễn nhằm trang bị cho người học kiến thức, kinh nghiệm, và kỹ năng để người học có thể độc lập thực hiện một cuộc môi giới bất động sản và điều hành sàn giao dịch bất động sản.

Với đối tượng học rất đa dạng về ngành nghề và chuyên môn, mỗi chương trình đào tạo (Kiến thức hành nghề Môi giới bất động sản và Điều hành sàn giao dịch bất động sản) được chia làm hai phần chính: (1) Kiến thức chung  (2) Kiến thức chuyên môn, được thiết kế thành các chuyên đề: Pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản, Thị trường bất động sản, Đầu tư kinh doanh bất động sản, Phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản, Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản, Tổ chức điều hành sàn giao dịch bất động sản, Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản, và chuyên đề Thực hành.

Bên cạnh kiến thức về môi giới và điều hành sàn giao dịch bất động sản, chương trình còn hướng đến trang bị cho người học các kiến thức về pháp luật, phòng chống rửa tiền để người học có thể chủ động trong việc thực hiện một cuộc môi giới và điều hành sàn giao dịch bất động sản tuân thủ các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.CTELG - BẤT ĐỘNG SẢN - BDS2202

Chương trình đào tạo Kiến thức hành nghề Môi giới bất động sản và Điều hành sàn giao dịch bất động sản được thiết kế theo chương trình khung của Bộ Xây dựngđồng thời, bổ sung các nội dung mang tính ứng dụng thực tiễn nhằm trang bị cho người học kiến thức, kinh nghiệm, và kỹ năng để người học có thể độc lập thực hiện một cuộc môi giới bất động sản và điều hành sàn giao dịch bất động sản.

Với đối tượng học rất đa dạng về ngành nghề và chuyên môn, mỗi chương trình đào tạo (Kiến thức hành nghề Môi giới bất động sản và Điều hành sàn giao dịch bất động sản) được chia làm hai phần chính: (1) Kiến thức chung  (2) Kiến thức chuyên môn, được thiết kế thành các chuyên đề: Pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản, Thị trường bất động sản, Đầu tư kinh doanh bất động sản, Phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản, Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản, Tổ chức điều hành sàn giao dịch bất động sản, Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản, và chuyên đề Thực hành.

Bên cạnh kiến thức về môi giới và điều hành sàn giao dịch bất động sản, chương trình còn hướng đến trang bị cho người học các kiến thức về pháp luật, phòng chống rửa tiền để người học có thể chủ động trong việc thực hiện một cuộc môi giới và điều hành sàn giao dịch bất động sản tuân thủ các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.