Quản trị rủi ro doanh nghiệp

Trong chương trình đào tạo ngành quản trị kinh doanh, sinh viên đã được trang bị các kiến thức quản trị chiến lược để giúp doanh nghiệp đặt ra các mục tiêu hiệu quả (effectiveness), và cách vận hành các bộ phận chức năng như nhân sự, tài chính, sản xuất, marketing để giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu suất hoạt động (efficiency). Mảng còn lại là sự kết nối giữa hiệu quả kinh doanh và rủi ro của doanh nghiệp sẽ được giải quyết trong học phần Quản trị rủi ro doanh nghiệp (ERM)

Mục tiêu của môn học: Sau khi kết thúc học phần này, người học sẽ:

- Biết ERM là gì và có các năng lực cụ thể như:

- Áp dụng các công cụ để nhận dạng các rủi ro của doanh nghiệp

- Biết thiết kế các thang đo định tính và định lượng để đánh giá rủi ro

- Biết ra các quyết định dựa trên các phân tích rủi ro

- Hiểu tầm quan trọng và biết thiết kế chương trình truyền đạt rủi ro của doanh nghiệp

Môn học QTRRDN có mối liên hệ với các môn học trước như: Quản trị tài chính, Kế toán quản trị, Quản trị chiến lược, Quản trị nhân sự….