23D1MAN50201709 - LẬP KHKD - DH46ADC08 - TT4

MÔN LẬP KHKD

CÔ HOÀNG

TRƯA THỨ 4

B1-806

16/05, TT3, B2-206

17/05, TT4, B1-806

SS: 33

DH46ADC08

LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH - 23D3BUS40201404 (TT3)

UEH Ngô Diễm Hoàng

VHVL - VB1

03/01/2023 - 04/04/2023

THỨ 3 -  A201

ONLINE

10/01/2023 VÀ 31/10/2023

LMS

07/03/2023


23D1MAN50201703 - LẬP KHKD - DH46CL+EM (ST5)

Môn Lập Kế hoạch kinh doanh- Ngô Diễm Hoàng 

HỆ DHCQ

23/03/2023-18/05/2023

THỨ 5 -7H10

N2-302


23D1MAN50201707 - LẬP KHKD - DH46ADC05+06 (CT2, CT7)

UEH Ngô Diễm Hoàng 

HỆ ĐHCQ-CLC

20/03-20/05/2023

THỨ 2- 12H45 B1-806 (20/03-15/05/2023)

THỨ 7-12H45 B2-206 (20/05/2023)