Quản trị chất lượng - LT 04.2022

Anh Chị vui lòng nộp Tiểu luận không thuyết trình trên LMS. Hạn chót 23h ngày 02.06.2022

Quản trị chất lượng

Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về chất  lượng và quản trị chất  lượng;  các  mô  hình  quản trị chất lượng tiên tiến; cách thức xây dựng và tổ chức thực  hiện có hiệu  quả hệ thống quản trị chất lượng trong các tổ chức nhằm góp phần tạo ra những sản phẩm, dịch vụ có chất lượng, phù hợp với nhu cầu thị trường; nguyên tắc và các phương pháp đánh giá  chất  lượng,  đánh giá hệ thống quản lý chất lượng.