Nghiệp vụ NHTM - T6E

Học phần này được thiết kế để cung cấp cho sinh viên các kiến thức về hoạt động của ngân hàng thương mại, bao gồm: môi trường kinh doanh, cách thức tổ chức và quản lý cùng với các nghiệp vụ kinh doanh chính.

Học phần được giảng dạy bằng các bài giảng lý thuyết kết hợp với các bài tập và câu hỏi tình huống thực tế.QUẢN TRỊ NGÂN QUỸ NHQT

Cung cấp cho sinh viên đại học những kiến thức về hoạt động quản trị ngân quỹ của NHTM, bao gồm: vai trò của bộ phận quản trị ngân quỹ đối với các quyết định tài chính, quyết định kinh doanh trong hoạt động hàng ngày của ngân hàng ở phạm vi quốc tế; mối quan hệ giữa bộ phận quản trị ngân quỹ với các bộ phận nghiệp vụ của ngân hàng và các nghiệp vụ quản trị ngân quỹ quan trọng đối với một ngân hàng thương mại quốc tế.

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI T35A

Học phần này được thiết kế để cung cấp cho sinh viên các kiến thức về hoạt động của ngân hàng thương mại, bao gồm: môi trường kinh doanh, cách thức tổ chức và quản lý cùng với các nghiệp vụ kinh doanh chính.

Học phần được giảng dạy bằng các bài giảng lý thuyết kết hợp với các bài tập và câu hỏi tình huống thực tế.


NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI - C5 (N)

Học phần này được thiết kế để cung cấp cho sinh viên các kiến thức về hoạt động của ngân hàng thương mại, bao gồm: môi trường kinh doanh, cách thức tổ chức và quản lý cùng với các nghiệp vụ kinh doanh chính.

Học phần được giảng dạy bằng các bài giảng lý thuyết kết hợp với các bài tập và câu hỏi tình huống thực tế.NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI C5

Học phần này được thiết kế để cung cấp cho sinh viên các kiến thức về hoạt động của ngân hàng thương mại, bao gồm: môi trường kinh doanh, cách thức tổ chức và quản lý cùng với các nghiệp vụ kinh doanh chính.

Học phần được giảng dạy bằng các bài giảng lý thuyết kết hợp với các bài tập và câu hỏi tình huống thực tế.Ngân hàng thương mại

Học phần này được thiết kế để cung cấp cho sinh viên các kiến thức về hoạt động của ngân hàng thương mại, bao gồm: môi trường kinh doanh, cách thức tổ chức và quản lý cùng với các nghiệp vụ kinh doanh chính.

Học phần được giảng dạy bằng các bài giảng lý thuyết kết hợp với các bài tập và câu hỏi tình huống thực tế.QUẢN TRỊ NGÂN QUỸ NHTM

Học phần này được thiết kế để cung cấp cho sinh viên các kiến thức về hoạt động quản trị ngân quỹ của ngân hàng thương mại, bao gồm các nội dung về cách thức tổ chức và hoạt động, các nghiệp vụ chính: quản lý nguồn vốn, ước lượng thanh khoản, quản lý rủi ro ngân quỹ và sử dụng các công cụ tài chính để phục vụ cho các mục tiêu ngân quỹ.

Học phần được giảng dạy bằng các bài giảng lý thuyết kết hợp với các case study.NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Học phần này được thiết kế để cung cấp cho sinh viên các kiến thức về hoạt động của ngân hàng thương mại, bao gồm: môi trường kinh doanh, cách thức tổ chức và quản lý cùng với các nghiệp vụ kinh doanh chính.

Học phần được giảng dạy bằng các bài giảng lý thuyết kết hợp với các bài tập và câu hỏi tình huống thực tế.NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ – INVESTMENT BANKING

Học phần này được thiết kế để cung cấp cho sinh viên các kiến thức về hoạt động của ngân hàng đầu tư, bao gồm: môi trường kinh doanh, cách thức tổ chức và quản lý cùng với các nghiệp vụ kinh doanh chính.

Học phần được giảng dạy bằng các bài giảng lý thuyết kết hợp với các case study.