NỘP BÁO CÁO HỌC KỲ DOANH NGHIỆP - K46 ĐHCQ

Nộp file word nội dung của Nhật ký làm việc, báo cáo kinh nghiệm và khóa luận tốt nghiệp trên hệ thống LMS. 

Lưu ý: Phần chấm điểm của doanh nghiệp, vui lòng scan có chữ ký và đóng dấu của đơn vị HKDN- đính thành file riêng.

           Đặt tên file theo đúng quy định: Họ và tên sinh viên_Mã số SV.

           In ảnh chụp màn hình đã nộp bài trên LMS nộp cùng báo cáo kinh nghiệm.


NỘP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP - K46 ĐHCQ; K26LT ĐHCQ

Nộp file word nội dung đề tài trên hệ thống LMS (Gồm: Đề cương chi tiết đã được GVHD duyệt; Khóa luận tốt nghiệp có xác nhận của đơn vị thực tập).

Lưu ý Nộp file scan bản xác nhận của đơn vị thực tập (có đóng dấu và chữ ký của đơn vị thực tập); nộp thêm minh chứng xác nhận của GVHD (duyệt qua e-mail hoặc ký xác nhận trực tiếp trên đề cương)

Đặt tên file theo đúng quy định: Họ và tên sinh viên_Tên đề tài ngắn gọn. In ảnh chụp màn hình đã nộp bài trên LMS nộp cùng khóa luận.


BẢO VỆ CƯƠNG CAO HỌC K31.2 TP.HCM

Nộp file word nội dung đề cương chi tiết luận văn có xác nhận đồng ý của GVHD (GVHD xác nhận trực tiếp hoặc qua email) trên hệ thống LMS-UEH theo địa chỉ email trường cấp (....@st.ueh.edu.vn)

(Đặt tên file theo đúng quy định: Họ và tên học viên_Tên đề cương_Tên người hướng dẫn_Số ĐT)


NỘP BÀI KLTN, HKDN – K26.1LT ĐHCQ; K45 ĐHCQ đợt 2 HKĐ 2023

1. Nộp Khóa luận tốt nghiệp:

Nộp file word nội dung đề tài trên hệ thống LMS (Gồm: Đề cương chi tiết đã được GVHD duyệt; Khóa luận tốt nghiệp có xác nhận của đơn vị thực tập).

Lưu ý Nộp file scan bản xác nhận của đơn vị thực tập (có đóng dấu và chữ ký của đơn vị thực tập); nộp thêm minh chứng xác nhận của GVHD (duyệt qua e-mail hoặc ký xác nhận trực tiếp trên đề cương)

Đặt tên file theo đúng quy định: Họ và tên sinh viên_Tên đề tài ngắn gọn. In ảnh chụp màn hình đã nộp bài trên LMS nộp cùng khóa luận.

2. Nộp Học kỳ doanh nghiệp:

Nộp file word nội dung của Nhật ký làm việc, báo cáo kinh nghiệm và khóa luận tốt nghiệp trên hệ thống LMS. 

Lưu ý: Phần chấm điểm của doanh nghiệp, vui lòng scan có chữ ký và đóng dấu của đơn vị HKDN- đính thành file riêng.

Đặt tên file theo đúng quy định: Họ và tên sinh viên_Mã số SV. In ảnh chụp màn hình đã nộp bài trên LMS nộp cùng báo cáo kinh nghiệm.


NỘP ĐỀ CƯƠNG CAO HỌC K31.1 TP.HCM

Đề cương đã chỉnh sửa theo góp ý của HĐBV đề cương: nộp file word (Đặt tên file theo đúng quy định: Họ và tên học viên_Tên đề cương_Tên người hướng dẫn_Số ĐT)NỘP BÁO CÁO KINH NGHIỆM (DÀNH CHO SV ĐĂNG KÝ HP HỌC KỲ DOANH NGHIỆP)

Nộp file word nội dung của Nhật ký làm việc, báo cáo kinh nghiệm và khóa luận tốt nghiệp trên hệ thống LMS. 

Lưu ý: Phần chấm điểm của doanh nghiệp, vui lòng scan có chữ ký và đóng dấu của đơn vị HKDN- đính thành file riêng.

Đặt tên file theo đúng quy định: Họ và tên sinh viên_Mã số SV. In ảnh chụp màn hình đã nộp bài trên LMS nộp cùng báo cáo kinh nghiệm.

NỘP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP -K45 (DÀNH CHO SV ĐĂNG KÝ HP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP)

Nộp file word nội dung đề tài trên hệ thống LMS (Gồm: Đề cương chi tiết đã được GVHD duyệt; Khóa luận tốt nghiệp có xác nhận của đơn vị thực tập).

Lưu ý Nộp file scan bản xác nhận của đơn vị thực tập (có đóng dấu và chữ ký của đơn vị thực tập); nộp thêm minh chứng xác nhận của GVHD (duyệt qua e-mail hoặc ký xác nhận trực tiếp trên đề cương)

Đặt tên file theo đúng quy định: Họ và tên sinh viên_Tên đề tài ngắn gọn. In ảnh chụp màn hình đã nộp bài trên LMS nộp cùng khóa luận.

BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG CAO HỌC K30.2 Vĩnh Long

Đề cương nộp file word (Đặt tên file theo đúng quy định: Họ và tên học viên_Tên đề cương_Tên người hướng dẫn_Số ĐT)

Đề cương phải được thông qua của GVHD (chụp minh chứng: xác nhận của GVHD qua email, khác nếu có)


BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG CAO HỌC K30.2 TP.HCM

NỘP ĐỀ CƯƠNG 

Nộp file word nội dung đề cương chi tiết luận văn có xác nhận đồng ý của GVHD (GVHD xác nhận trực tiếp hoặc qua email) trên hệ thống LMS-UEH theo địa chỉ email trường cấp (....@st.ueh.edu.vn)

(Đặt tên file theo đúng quy định: Họ và tên học viên_Tên đề cương_Tên người hướng dẫn_Số ĐT)


BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG CAO HỌC KHÓA 28 TP. HCM

 Nộp file word nội dung đề cương chi tiết luận văn trên hệ thống LMS. Đặt tên file theo đúng quy định: Họ và tên sinh viên_Tên đề tài_Tên người hướng dẫn