Lập trình ứng dụng

Khóa học cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản để phát triển các ứng dụng máy tính sử dụng ngôn ngữ Java và C#. Sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức kỹ năng cơ bản trong lập trình hướng đối tượng với hai ngôn ngữ này, cách thức thiết kế và lập trình giao diện người dùng với các thư viện, framework phổ biến, cách thức kết nối, xử lý với cơ sở dữ liệu và hiển thị dữ liệu với người dùng.